Sjøtransport

Sjøtransport er den sikraste måten å frakte store godsmengder på. Kystverket jobber for å legge til rette for at stadig meir gods blir frakta på sjø i staden for på veg, også for den innanlandske varetransporten. Dette vil og kunne gje lågare klimautslepp og redusert miljøbelastning i høve veksten som er venta.

Nyhetsliste

Tilskuddsordning godsoverføring

(Illustrasjonfoto: Kystverket/Olav Helge Matvik)

Tilskuddsordningen har som formål å redusere miljømessige og andre samfunnsmessige belastninger fra godstransport på norske veger. Ordningen er et virkemiddel for å legge til rette for godsoverføring fra vei til sjø gjennom opprettelse av nye linjer eller ved oppgradering av eksisterende tilbud.
I menyen er det et beregningsverktøy som regner ut nytteverdien av godsoverføring fra veg til sjø. I tillegg finner du svar på ofte stilte spørsmål.

Siste nytt