Publisert: , Oppdatert:
- Stein Egil Tennebø

Hvordan bli los?

Kystverket gjør en årlig vurdering om det er behov for å ta opp nye losaspiranter.


Aspirantopptaket lyses ut nasjonalt, og det gjennomføres intervjuer og arbeidspsykologiske tester. 

Lostjenesten har igangsatt et arbeid med opptak av aspiranter i løpet av 2018. Denne prosessen er under revisjon, og noe av den informasjonen du finner på denne siden vil bli endret.
 

Original tekst:
Under opplæringsperioden vil losaspiranten inngå i en skiftordning ved en av landets 18 losstasjoner.  Losene jobber 131 dager i året; vanligvis etter en vaktordning hvor losen er en uke på jobb med de påfølgende to ukene fri. Vaktplanen er forutsigbar og settes opp ett år i forveien.

Krav til utdanning

Aktuelle kandidater til aspirantstilling må ha navigatørsertifikat som gir rett til å være overstyrmann på ethvert skip av hvilken som helst størrelse i ubegrenset fart. Kandidaten må ha bestått eksamen som kreves for å få rett til å være skipsfører på ethvert skip av hvilken som helst størrelse i ubegrenset fart.

Krav til praksis

Kystverket krever minst tre års fartstid som ansvarshavende vaktoffiser på bro, eller overstyrmann på skip over 200 BT, minst tre års sjømilitær fartstid i tilsvarende stillinger, eller effektiv tjeneste om bord.

Personlige egenskaper

  • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
  • Evne til å arbeide selvstendig
  • Kontaktsøkende

 Generelle krav

  • Erfaring som navigatør i ledende stillinger
  • Tilfredsstillende syn og helse
  • Plettfri vandel
  • Intervjufasen

Aktuelle kandidater til aspirantstillingene vil bli innkalt til arbeidspsykologiske tester og intervju i perioden februar-april. Den arbeidspsykologiske prøven er inndelt i tester som tester kandidaten i tallbehandling, språklig ferdighet, simultankapasitet, perseptuell oppmerksomhet, retningsoppfatning, mekanisk forståelse, resonnerende evne, romoppfatning og stresstoleranse. Kandidaten må ha tilfredsstillende resultat fra testen for å komme med videre i utvelgelsen.

Aspirantperioden

Søkere som etter bestått opptaksprøve blir tatt opp som statslosaspirant, vil få teoretisk og praktisk opplæring ved den losstasjonen de skal arbeide og gjennomgå flere interne kurser som legger vekt på navigasjon, skipsmanøvrering, samt spesialkurs for ulike fartøy.

I opplæringstiden frem til bestått første deleksamen blir losaspiranten utbetalt lønn etter statens lønnsregulativ. Første deleksamen gjennomføres etter ca 5-6 måneders opplæring. Bestått første deleksamen gir et begrenset lossertifikat.

Etter bestått første deleksamen tilsettes losaspiranten som statslos.

De neste tre årene gjennomføres det stegvis opplæring på økende tonnasje og stadig utvidelse av lossertifikatet.  Opplæringen inkluderer emner og kurs innen navigasjon, skipsmanøvrering, sikkerhet, samhandling i brobesetningen (BRM) og spesialkurs for ulike fartøytyper. Skipsmanøvrering gjennomføres både på innleide skip, i simulator og også med skalerte skip.

Etter inntil 15 måneder avlegges siste deleksamen og tilleggslønnen blir utbetalt etter lønnsregulativets tilleggslønnstabell.

Betingelsen for tilsetting som statslos er bestått eksamen og at losaspiranten blir sikkerhetsklarert.

Statslosen kan ikke påregne overføring eller tilsetting i annet losoldermannskap før etter tre år fra første deleksamen. Etter tre års tjeneste vil statslosen ha ubegrenset sertifikat på fartøystørrelse.

Kontaktperson for losopplæring: kurt.haukeberg@kystverket.no 

Fakta

- Losen tilfører skip som skal anløpe eller forlate norske havner den nødvendige farvannskompetansen for å sikre seilasen i norsk farvann.
-  Losen gir skipsføreren om bord støtte og råd om sikker navigasjon og manøvrering av skipet.
- Selv med los om bord, har kapteinen det fulle ansvaret for skipets sikkerhet.
- Lostjenesten er tilgjengelig 24 timer i døgnet, hele året.
- Lostjenesten utfører årlig rundt 45 000 oppdrag.
- På landsbasis har Kystverket i underkant av 290 loser i tjeneste, stasjonert ved 18 losstasjoner.

Relaterte dokumenter

Siste nytt