Publisert: , Oppdatert:

For petroleumsinnretninger

Merking av petroleumsinnretninger er ikke omfattet av Havne- og farvannsloven, men av Petroleumstilsynets regelverk. Merking skal utføres i overensstemmelse med forskrift 29. april 2010 nr. 634 om utforming og utrusting av innretninger med mer i petroleumsvirksomheten (innretningsforskriften) § 71

Den sier: 

"Innretninger skal være merket slik at de raskt kan identifiseres og slik at annen trafikk i området varsles. Merking av innretninger skal være i samsvar med Kystdirektoratets bestemmelser.

Anker- og markeringsbøyer skal merkes på tilsvarende måte.

Alle sjømerker som legges ut i forbindelse med petroleumsvirksomheten skal være i samsvar med IALA-regler og av en type som er akseptert av Kystdirektoratet for slik merking. Ved plassering av ankerfester utenfor sikkerhetssonen kan 

Petroleumstilsynet forlange slike merket med gule ankerbøyer med gul refleks, eventuelt med gult blinkende lys."

Kystverket fastsatte 20. desember 2013 bestemmelser om merking av permanent plasserte innretninger i petroleumsvirksomheten. Bestemmelsene finner du lengre nede på siden. 

Siste nytt