The Norwegian Coastal Administration

Geir Bøe

  • Losformann
  • Workplace: Bergen losstasjon, Kystverket Lostjenesten
  • Phone: 95833401 , 95833401 , 07847 ,

Published by this person