Stad skipstunnel

Stad skipstunnel vil være 1,7 kilometer lang, 37 meter høy, ha en bredde på 36 meter, og vil kunne gi fartøy på størrelse med Hurtigruta tryggere seilas i det værutsatte Stadhavet. Det er satt av 1,5 milliarder kroner til prosjektet i første planperiode, og 1,2 milliarder kroner i andre planperioden for NTP 2018 – 2029. Ifølge Kystverkets handlingsplan er det planlagt oppstart av prosjektet i 2021. 

Nyhetsliste

KS2-oppstart for Stad skipstunnel

Planlegger konstruksjoner med flere funksjoner

26. september starter arbeidet med den siste kvalitetssikringen, den såkalte KS2, for Stad skipstunnel.

Fakta

Klikk på bilder for større versjon

Se bilder og film på Flickr

STAD SKIPSTUNNEL

 • Stadhavet er det mest værutsatte og farligste havstykket som er langs norskekysten. Målet med prosjektet er å sikre en tryggere seilas forbi Stad.
 • i Nasjonal transportplan 2014-2023 er det satt av 1,5 milliard kroner til prosjektet i første plannperiode, og 1,3 milliarder i andre planperiode.

BYGGINGEN

 • Det er lagt opp til konvensjonell sprengning med tunnelborerigg og pallerigg.
 • Det blir utredet tre ulike alternativer for bruk av steinmasser fra tunnelbyggingen, deriblant til etablering av nytt næringsareal i nærområdet.

PROSJEKTET

 • Kystverket har utarbeidet en konseptvalgutredning (KVU 2010) som omhandler alternativene ”Nullalternativet” (uten nye tiltak), ”Liten tunnel” og ”Stor tunnel” (Hurtigruta).
 • Det er også gjennomført kvalitetssikring (KS1-rapport) etter bestilling fra Fiskeridepartementet og fra Finansdepartementet for KVU 2010.
 • I NTP 2014-2023 sa regjeringen at de ønsket å gå videre med et forprosjekt til KS2, med utgangspunkt i det ”store” tunnelalternativet. Dette ansees å ha et større nyttepotensial.
 • Positive effekter, som verdien av tilrettelegging av trafikk fra veg til sjø, trygghet, økt turisme, samt positive effekter for fiskerinæring og øvrige næringer, er ikke prissatt.
 • Stad skipstunnel vil være verdens første fullskala skipstunnel av denne dimensjonen.
 • I NTP 2018-2029 er Stad skipstunnel inne med en ramme lik kostnadsoverslaget på 2,7 milliarder, 1,5 milliarder kroner ligger inne i første del av NTP – for perioden 2018 til 2023.
 • Kystverket skal overlevere sitt forprosjekt til Samferdselsdepartementet til våren 2017. Prosjektet skal så gjennom ekstern kvalitetssikring fase 2 (KS2). Videre skal saken opp i stortinget for endelig finansiering.

NØKKELTALL

 • Lengde: 1700 meter
 • Høyde mellom bunn og tak: 50 meter
 • Bredde mellom veggene i tunnelen: 36 meter
 • Areal på tverrsnitt: 1661 m2
 • Volum uttak fast fjell: Ca. 3 millioner m3. Tilsvarer cirka 8 millioner tonn med sprengt fjell
 • Estimerte byggekostnader: Ca. 2,7 milliard kroner
 • Estimert byggetid: Ca. 3-4 år

Siste nytt