Publisert: , Oppdatert:
- Ole Kristian Bjerkemo

Internasjonalt oljevernsamarbeid

En aksjon mot akutt forurensning kan være så omfattende at det er behov for internasjonal bistand. Det kan være at andre land ber om norsk bistand eller at Norge anmoder andre land om bistand. Norge har undertegnet flere internasjonale avtaler som bidrar til at anmodninger om bistand kan gjennomføres på en rask måte. Årlige møter og øvelser er en viktig del av det internasjonale arbeidet og Kystverket deltar i en rekke møter for å følge opp disse avtalene.

Varsling av nabolandene

Dersom et oljeutslipp truer nabolandene, er vi forpliktet til å varsle om dette. Kystverket følger opp sine varslingsforpliktelser gjennom beredskapsvaktordningen  mot akutt forurensning. Normalt brukes Pollution Report (POLREP) systemet for å varsle nabolandene Normalt gis det et første forhåndsvarsel som følges opp med mer informasjon.

Anmodning om bistand

Ved oljevernaksjoner i Norge vil vi primært søke å benytte personell og utstyr mobilisert fra private, kommuner eller fra staten. I noen tilfeller vil det være aktuelt å be nabolandene om bistand. Dette fordi vi har kunnskap om at de har relevante ressurser som kan mobiliseres raskt. I forbindelse med "Full City" og "Godafoss"- hendelsen ble det anmodet om og gitt bistand fra Sverige.

 Dersom vi anmoder om internasjonal bistand må vi også bidra til at grensepassering på sjø eller land går så problemfritt som mulig. For grensepassering på sjøen er det  etablert rutiner for kontakt med Forsvaret slik at grensepasseringen kan gjennomføres så problemfritt som mulig. Tilsvarende er det for grensepassering på land hvor kontakt med grensestasjonen/Tollvesenet er viktig..

Som mottaker av internasjonal bistand må man også sikre at de enhetene som bistår, får den nødvendige støtte slik at de kan gjennomføre bistanden så godt som mulig. I Norge er det etablert et nasjonalt planverk for såkalt vertsnasjonsstøtte (”Host Nation Support”).  Kystverket baserer sin støtte til de som yter bistand på dette planverket.

Anmodning om bistand fra annet land

På lik linje som norske myndigheter kan motta hjelp fra andre land under oljevernaksjoner, kan vi gi norsk bistand dersom det kommer anmodning om bistand fra et annet land. Hvordan dette gjøres, er beskrevet gjennom en rekke internasjonale samarbeidsavtaler som Norge har undertegnet. For eksempel bidro norske myndigheter med oljevernutstyr under ”Macondo”- hendelsen i Mexicogulfen i 2010.

Internasjonale avtaler om oljevernberedskap som Norge er medlem av:

  • Københavnavtalen
  • Bonnavtalen
  • Norge-Russland avtalen i Barentshavet
  • Arktisk oljevernavtale
  • Norge-Storbritannia planen

Disse samarbeidsavtalene er gjenstand for årlige øvelser og møter.

 I tillegg er det etablert et system for internasjonal bistand gjennom EU. Norge kan benytte seg av dette samarbeidet som følge av EØS- avtalen.

Gjennom den internasjonale sjøfartsorganisasjon (IMO) kan det også anmodes om bistand til oljevernaksjoner.

Relaterte dokumenter

Siste nytt