Aksjoner

Kystverket er statlig forurensningsmyndighet hva gjelder akutt forurensning. Formålet med beredskapen mot akutt forurensning er å verne om liv, helse, naturmiljø og næringsinteresser til sjøs og på land. Staten skal sørge for beredskap mot større tilfeller av akutt forurensning som ikke er dekket av kommunal eller privat beredskap.

Nyhetsliste

HMS

HMS i høysetet - hjelm, gassmåler, dress og vest.

Kystverkets målsetting er å gjennomføre all vår virksomhet på en sikker og forsvarlig måte uten skade på personell, miljø eller materielle verdier.

Siste nytt