Publisert: , Oppdatert:
- Åsmund Berg Nilsen

Aksjon mot akutt forurensning

Kystverket er statlig forurensningsmyndighet ved akutt forurensning eller fare for akutt forurensning.

Staten skal sørge for beredskap mot større tilfeller av akutt forurensning som ikke er dekket av kommunal eller privat beredskap.

Statlig aksjon mot akutt forurensning
Ved melding om, eller overhengende fare for et større tilfelle av akutt forurensning vil Kystverkets miljøberedskapsvakt mobilisere beredskapspersonell og utstyr fra kommunal og statlig beredskapsorganisasjon. Mobiliseringen vil skje i samarbeid med den berørte region/kommune eller forurenser. Ved kjemikalieulykker vil også andre ressurser kunne bli involvert.

Kystverket kan i medhold av forurensningsloven § 46 tredje ledd beslutte at staten skal lede håndteringen av aksjoneringen. Dersom det iverksettes statlig aksjon, beslutter Kystverket hvilke tiltak som skal iverksettes og overtar taktisk kontroll over tilgjengelig utstyr og materiell. Videre skal ansvarlig forurenser stille sine ressurser til disposisjon og sørge for gjennomføring av tiltakene Kystverket beslutter.

Ved aksjoner som ledes av staten, kan Kystverket pålegge virksomheter (med beredskapsplikt etter forurensningsloven § 40) og kommuner om å stille til rådighet utstyr og personell som inngår i beredskapen i medhold av §§ 40-41. Dersom det er fare for meget betydelig forurensningsskade, kan enhver gis pålegg om å stille til rådighet materiell eller personell for å bekjempe ulykken.  

Kystverket vil gjennomføre tiltak på vegne av ansvarlig forurenser, og kreve refusjon for kostnadene som pådras under aksjonen. Prinsippet om at forurenser betaler er et internasjonalt anerkjent prinsipp. Det offentliges utgifter, skade eller tap etter gjennomføring av tiltak i medhold av § 74 kan kreves dekket av den ansvarlige etter § 76. Det er dette som utgjør refusjonsretten etter forurensningsloven.

Erfaring fra Norge og andre land har vist at akutte oljeutslipp som skjer nær land i de fleste tilfeller vil medføre olje på strendene. Å sperre oljen inne ved land slik at den ikke spres videre med tidevann og strøm er derfor viktig. Selve strandoperasjonen skal ikke påføre områdene ytterligere skade ved at de mest miljøvennlige saneringsmetodene blir anvendt.

En aksjon kan vare fra noen dager til flere måneder og involverer et stort antall personer og materiellressurser. Slike aksjoner kan dermed være svært ressurskrevende og medføre store utgifter for samfunnet.

 

Siste nytt