Publisert: , Oppdatert:

Full City

Om morgenen den 30. juli 2009 seilte bulkskipet MV ”Full City” fra Skagen i Danmark. Skipet var da bunkret med om lag 1100 tonn tungolje og noe diesel.

Skipet kom til Langesund i Telemark på formiddagen samme dag. Skipet var da i ballast og skulle laste kunstgjødsel på Herøya i Porsgrunn. I påvente av kaiplass ankret ”Full City” opp på Såsteinflaket utenfor Langesund, etter anvisning fra skipets agent. Skipet ble da liggende 0,9 nautiske mil fra nærmeste land. Såsteinflaket ligger åpent mot Skagerrak og er ubeskyttet mot vind fra syd. På ankringstidspunktet blåste det stiv kuling fra sydøst, og bølgehøyden ble beregnet til å være 2-4 meter. Det ble sendt stormvarsel over radio.

Utover kvelden ble været dårligere, og vinden økte til sterk kuling, samtidig som den dreide fra sydøst mot sydvest. Bølgehøyden ble beregnet til 4-6 meter. ”Full City” svaiet hurtig og stampet kraftig i sjøen.

Informasjon fra AIS-systemet viste at ”Full City” begynte å drifte mot land like før midnatt, og litt etter midnatt kontaktet Breivik VTS fartøyet med informasjon om at fartøyet var i drift, og det ble bedt om informasjon om situasjonen. Kapteinen forsøkte å få fartøyet i gang og kontroll over situasjonen, men dette mislyktes. ”Full City” grunnstøtte klokken 00:23 ved Såstein. Klokken 00:37 anmodet kapteinen om assistanse. Det ble da sendt fartøy for å evakuere mannskapet. På grunn av dårlig vær og sjø, var det ikke mulig å få sleper ombord.

Sterk vind og høy sjø gjorde at skadene på skipet økte utover natten før skipet la seg til ro på grunnene utenfor Såstein. Fartøyet fikk omfattende skrogskader som medførte oljeutslipp. Dette forurenset kystlinjen, blant annet flere verneområder og fuglereservater.

Kystverket mottok melding om grunnstøtingen klokken 00:50. Redningsaksjonen ble ledet av Hovedredningssentralen. Kort tid etter at store deler av mannskapet fra ”Full City” var evakuert, iverksatte Kystverket en statlig ledet oljevernaksjon.

Store ressurser deltok i aksjonen og det interkommunale utvalget mot akutt forurensing (IUA) i Telemark, Vestfold og Aust-Agder ble mobilisert. I tillegg bistod sivilforsvaret og Heimvernet. IUA Østfold, Vest-Agder og Kristiansand ble i tillegg satt i stand-by. Oljevernutstyr fra det statlige depotet i Horten og Kristiansand ble mobilisert. I tillegg bistod Kystverkets overvåkningsfly og et helikopter for å skaffe oversikt fra luften. Kystverkets depotstyrker fra Svalbard i nord til Kristiansand i sør ble benyttet. Kystvakten bisto med fartøysressurser. Det samme gjorde den svenske Kustbevakningen,

Den 17. august 2009 ble ”Full City” trukket av grunn for slep til kai nord for Langesund, og den 14. september 2009 startet slepet av ”Full City” til Sverige.

Av de totalt 1154 tonn olje som var ombord på ”Full City”, ble 27 tonn tatt opp i sjøoperasjon, 74 tonn tatt opp i strandoperasjon, 860 tonn ble pumpet fra havaristen og 191 tonn olje ble gjenværende i miljøet. Det ble levert ca 3000 tonn oljegriset avfall til detonering.

Utslippet medførte forurensning i området fra Stavern i Vestfold til Lillesand i Aust-Agder, og ca 200 posisjoner ble forurenset med olje. Blant annet ble 37 vernede natur- og fugleområder og geologisk vernede områder tilsølt av olje. I tillegg ble mange friluftsområder og private eiendommer tilgriset av olje. Mer enn 2000 sjøfugl døde som en direkte årsak av hendelsen.

Sluttregningen for Full City-aksjonen ble på ca. 250 mill. kr.

Kystverket har fremmet krav om refusjon av statens kostnader i forbindelse med håndtering av hendelsen til redersiden. Redersiden har opprettet et begrensningsfond i tråd med sjølovens regler for å begrense sitt økonomiske ansvar oppad. Enkelte spørsmål er stillet i bero i påvente av rettskraftig avgjørelse i ”Server”-saken, hvor det ventes avgjørelse i problemstillinger som også er av betydning for kravet Utover dette er fondsbehandlingen avsluttet. Staten og redersiden var ikke enig i alle sider av fondsbestyrers konklusjon, og det ble startet en rettsprosess ved Oslo tingrett. Hovedforhandlingen ble avholdt juni 2015. Dommen ble anket, og ankebehandlingen er berammet til mai 2017.

Siste nytt