Publisert: , Oppdatert:
- Marianne Henriksen

Godafoss

Lasteskipet MV ”Godafoss” gikk på grunn på Kværnskjærgrunnen i Hvaler kommune i Østfold den 17. februar 2011. Is og kulde skapte store utfordringer for den påfølgende oljevernaksjonen.

MV "Godafoss" var lastet med 439 containere, hvorav to inneholdt totalt 12 tonn sprengstoff. I tillegg til diesel og smøreolje, hadde skipet 894 m3 tungolje som drivstoff ombord. Skipets kaptein rapporterte tidlig om at skipet hadde en betydelig oljelekkasje og at skipet sto hardt på grunn.

Ettersom skipet lakk olje, og det store potensialet for utslipp, ble det besluttet at statlig ledet aksjon skulle iverksettes fra midnatt den 18. februar 2011.

Grunnstøtingen førte til et betydelig oljeutslipp. Oljen spredte seg med kyststrømmen fra grunnstøtingsstedet inn Oslofjorden mot Hollenderbåen, før den ble tatt sørover av strømmen gjennom Vestfoldskjærgården og langs kysten til Vest-Agder.

Reder engasjerte et bergingsselskap for å håndtere skipet, lasten og gjenværende bunkers. Skipet ble trukket av grunnen den 23. februar 2011, og seilte til Danmark den 28. februar for dokksetting. Kystverkets tiltak knyttet seg i hovedsak til håndtering av olje som var kommet ut av fartøyet, og tiltak for å hindre at eventuelle ytterligere lekkasje olje skulle nå til kysten. Utslippet av olje medførte at om lag 1500 sjøfugl omkom. Oljen forurenset også blåskjell på en slik måte at de for en periode ikke var egnet for konsum.

Samme kveld som grunnstøtingen skjedde mobiliserte Kystverket fartøysressurser, Kystvakten statlige oljeverndepoter, kommunale forurensningsberedskapsressurser ved interkommunalt utvalg mot akutt forurensning (IUA) i Østfold og Vestfold og ba om bistand fra Sverige. De første lensene ble lagt rundt skipet samme natt som grunnstøtingen skjedde. Den 18. februar 2011 startet opptak av olje fra sjø. Det var da 14 fartøyer av varierende størrelse involvert i aksjonen. Videre ble den kommunale forurensningsberedskapen på Sørlandet ved IUA Telemark, Aust-, Midt- og Vest-Agder mobilisert. Fly og helikopter ble satt inn for å holde oversikt over frittflytende olje og oljepåslag på land.

På det meste var det 19 fartøy involvert i aksjonen. Opptak fra sjø ble gjort døgnkontinuerlig som følge av at fartøy i den statlige oljevernberedskapen hadde utstyr som kan detektere olje også om natten. Opptak ble gjort mens oljen drev i kyststrømmen og endte på Sørlandskysten. Store deler av de sjøgående ressursene ble dimmitert fra den 22. februar 2011 ettersom det ikke lenger kunne observeres olje på sjøen som det var mulig å ta opp med fartøysressurser.

Strandrensing ble utført av kommunale ressurser i form av regionale IUA på oppdrag og med bistand fra Kystverket. I Østfold var det påslag av olje 10 steder og utført rensing 6 steder, i Vestfold var det registrert påslag 27 steder og utført rensing 26 steder, i Telemark ble det ikke registrert påslag, i Aust-Agder ble det registrert påslag 21 steder og alle ble renset, i Midt- Agder ble det registrert påslag 56 steder og utført rensing 53 av stedene og i Vest-Agder ble det registrert oljepåslag 23 steder og alle ble renset. Med unntak av strandrensingen i Aust-Agder som ble ferdig i mai 2012, ble strandrensing ferdigstilt i 2011. I Østfold ble arbeidet ferdigstilt i mars, de øvrige områdene ble ferdigstilt på høsten.

I etterkant av aksjonen, ble Kystverket klaget inn til Klagenemda for offentlige anskaffelser (KOFA) for anskaffelser gjort under aksjonen, men klagen ble ikke tatt til følge.

Kystverket har fremmet krav ovenfor reder for å få dekket statens kostnader i forbindelse med aksjonen. Saken vil imidlertid trolig ikke ferdigstilles før rettslige problemstillinger av betydning for denne saken finner sin løsning i andre saker som føres for domstolen.

Siste nytt