Publisert: , Oppdatert:
- Åsmund Berg Nilsen

Kystverkets beredskapsplan

Kystverkets beredskapsplan skal sikre at staten møter sjøsikkerhets- og beredskapsutfordringene på en rasjonell og effektiv måte. Den beskriver ansvar, roller oppgaver for Kystverket ved akutt forurensning eller fare for akutt forurensning fra skipsfart, fra landbasert virksomhet og fra petroleumsvirksomheten.

Uønskede hendelser som kan true sjøsikkerheten eller utgjøre en miljøtrussel på land eller sjø, skal håndteres av den som er ansvarlig for hendelsen.

Dersom den ansvarlige ikke iverksetter tiltak eller ikke iverksetter tilstrekkelige tiltak, kan Kystverkets aksjonsorganisasjon, i henhold til denne beredskapsplanen, overta håndteringen av hendelsen på den ansvarliges vegne.

Beredskapsplanverket beskriver hvorledes Kystverket skal handle for å hindre uønskede hendelser og begrense skader på miljø og materielle verdier.

Beredskapsorganisasjonen i Kystverket består av:

  • Vaktorganisasjonen som omfatter vakten i beredskapsavdelingen, beredskapsvaktlaget i beredskapssenteret, vakthavende nautiker, sjøtrafikkavdelingene inkl los, losbåtfører og sjøtrafikksentralene
  • Aksjonsorganisasjonen omfatter alle Kystverkets ressurser. Aksjonsorganisasjon organiseres etter Enhetlig Ledelsessystem (ELS) og etableres når en uønsket hendelse er av en slik karakter eller omfang at staten ved Kystverket må sette stab og aksjonere.

Tilhørende prosedyrer og dokumenter:

Siste nytt