Forurensningsberedskap

Kystverket skal bidra til sikker ferdsel, god fremkommelighet og en god nasjonal beredskap mot akutt forurensning. Med akutt forurensning menes forurensning av betydning som inntrer plutselig, og som ikke er tillatt etter forurensningsloven. Formålet med en beredskap mot akutt forurensning er å verne om liv, helse, miljø og næringsinteresser. Kystverket ivaretar statens ansvar for beredskap mot akutt forurensning. Ved fare- og ulykkeshendelser vil liv og helse ha førsteprioritet, og alle tilgjengelige ressurser vil bli disponert i redningsarbeidet. Parallelt med redningsarbeidet vil det, så langt det er praktisk mulig, mobiliseres utstyr og personell for å hindre eller begrense skade som følge av akutt forurensning. Naturmiljøet skal prioriteres foran næringsinteresser.

Nyhetsliste

- Dere har en viktig jobb å gjøre

– Vi må øve på å samarbeide, og benytte den private og kommunale beredskapen sammen med den statlige, sa Reynir Jóhannesson da han åpnet det nasjonale beredskapsseminaret.

Fakta

  • Den som driver virksomhet som kan medføre akutt forurensning skal sørge for en nødvendig beredskap for å hindre, oppdage, stanse, fjerne og begrense virkningen av forurensningen.
  • Det er et overordnet og etablert prinsipp i forurensningsloven at forurenser skal betale både for å etablere sin egen beredskap og for iverksettelse av skadebegrensede tiltak ved forurensning fra egen virksomhet.
  •  Forurenseren er videre økonomisk ansvarlig for å iverksette tiltak og erstatning ved skader på miljø og eiendom.

Siste nytt