Publisert: , Oppdatert:
- Lill Veronika Benjaminsen

Kystverkets ansvar

Kystverket er forurensningsmyndighet i forbindelse med akutt forurensning. Kystverket er også delegert myndighet når det gjelder skipsvrak.

Fartøyet "Crete Cement" ble strandsatt ved Fagerstrand på Nesodden i 2008. (Foto: Kystverket)
Kystverkets ansvar gjelder tiltak ved større tilfeller av akutt forurensning. Større tilfeller av akutt forurensning kan for eksempel være skipsulykker som fører til store oljeutslipp.

Kystverkets forurensningsmyndighet etter loven innebærer blant annet ansvar og myndighet til å fatte vedtak, føre tilsyn og til å gjennomføre tiltak.

Forurenser har ansvaret

Ansvarlig forurenser har den primære tiltaksplikt ved akutt forurensning. Det offentlige har plikt til å aksjonere dersom den ansvarlige ikke kan eller vil gjennomføre nødvendige tiltak.

Nødvendige tiltak vil være tiltak for å hindre at fare for akutt forurensning aktualiserer seg gjennom faktisk forurensning. Har forurensning inntrådt vil nødvendige tiltak bestå i å stanse, fjerne eller begrense virkningen av forurensningen.

Kystverkets ansvar

Kystverkets ansvar i forbindelse med akutt forurensning grenser mot privates ansvar og kommunenes ansvar. Kystverkets ansvar gjelder tiltak ved større tilfeller av akutt forurensning. Større tilfeller av akutt forurensning kan for eksempel være skipsulykker som fører til store oljeutslipp. Den privates ansvar omfatter ansvar for eget forurensningspotensial. Det kommunale ansvaret gjelder mindre tilfeller av akutt forurensning. Den private og kommunene har også plikt til å bistå staten med sine ressurser der Kystverket leder en større aksjon.

Dersom det ikke kan vente med å gjennomføre tiltak eller den som er ansvarlig for den akutte forurensningen eller faren for slik ikke gjennomfører tiltak selv, kan Kystverket iverksette tiltak på forurensers vegne. Kostnaden for slike tiltak kan staten vanligvis kreve refundert av den ansvarlige.

Tilsynsmyndighet

Kystverket er tilsynsmyndighet for alle tilfeller av akutt forurensning. Som tilsynsmyndighet kan Kystverket i enkeltvedtak gi pålegg om å utføre tiltak eller gjennomføre undersøkelser. Pålegg om tiltak gis der nødvendige tiltak ikke iverksettes av den ansvarlige eller kommunen. Pålegg om undersøkelser gis for å kartlegge skadepotensialet, skadeomfang, virkninger eller om det skal iverksettes ytterligere tiltak. Kystverket kan delegere denne kompetansen til fylkesmennene i enkeltsaker.

Siste nytt