Miljøansvar

Kystverkets visjon er å utvikle kysten og havområdene til verdens sikreste og reneste. Blant annet gjøres dette gjennom forebyggende tiltak som tar sikte på å redusere risiko for alvorlige hendelser i farvannet og gjennom å ha en dyktig og effektiv beredskapsorganisasjon.

Nyhetsliste

Sektoransvar for miljø

Nasjonale miljømål og krav til sektoransvaret følger av Regjeringens miljøpolitikk. Etappemålene skal bidra til å oppfylle de nasjonale målene og Norges internasjonale forpliktelser på miljøområdet.

FaktaSkipsfart er blant de mer miljøvennlige transportformene, men medfører likevel en risiko for akutt forurensning og driftsutslipp til sjø fra blant annet bunnstoff, ballastvann og utslipp av olje.

  • For å forebygge ulykker sørger Kystverket blant annet for lostjenester, trafikkovervåking, og etablering og vedlikehold av maritim infrastruktur.
  • Ved akutt forurensning er Kystverket forurensnings-myndighet med ansvar for statens beredskap og samordning av nasjonal beredskap.
  • Kystverket gir føringer og anbefalinger for hvor skipstrafikken skal gå i farvannet gjennom utvikling av farledssystemet og trafikkreguleringer. Dette er beslutninger som kan ha betydning for områder som er sårbare for driftsutslipp og akutt forurensning.

Fysiske inngrep i sjø, eksempelvis flytebrygger, havneanlegg og mudring kan påvirke naturmangfold og vannkvalitet gjennom tildekking/fjerning av naturverdier, spredning av miljøgifter, eller endring av hydromorfologiske forhold.

  • Myndigheten etter havne- og farvannsloven må følge kravene i naturmangfoldloven og vannforskriften ved tillatelser til tiltak i sjø.
  • Kystverket har ansvar for utbygging og utbedring av statlige fiskerihavner og farledssystemet i hoved- og biled.

Siste nytt