Publisert: , Oppdatert:
- Lill Veronika Benjaminsen

Privat beredskap

Ansvarlig forurenser har plikt til å sette i verk tiltak ved akutt forurensning eller fare for akutt forurensning. Tiltakene skal hindre at forurensning inntreffer eller stanse, fjerne eller begrense skader og ulemper som følge av forurensningen.

Forurensningslovens grunnleggende prinsipp er at den som driver virksomhet som kan medføre akutt forurensning skal sørge for en nødvendig beredskap for å hindre, oppdage, stanse, fjerne og begrense virkningen av forurensningen. Beredskapen stå i et rimelig forhold til sannsynligheten for akutt forurensning og omfanget av skadene og ulempene som kan inntreffe. Beredskapspliktige virksomheter skal utarbeide en beredskapsplan som godkjennes av Miljødirektoratet.

Forurensers ansvar

Den ansvarlige for forurensningen har plikt til å sette i verk tiltak ved akutt forurensning eller fare for slik forurensning. Tiltakene skal hindre at forurensning inntreffer, eller stanse, fjerne eller begrense skader og ulemper som følge av allerede inntrådt forurensning. Plikten til å sette i verk tiltak gjelder også utover den plikten ansvarlig forurenser har til å sørge for nødvendig beredskap for egen virksomhet. Aksjonsplikten vedvarer selv om kommunen eller staten aksjonerer.

Dersom den ansvarlige ikke iverksetter tiltak for å hindre eller begrense akutt forurensning, eller de iverksatte tiltakene ikke er tilstrekkelige, kan Kystverket utstede pålegg. Kystverket kan pålegge den ansvarlige om å komme med en handlingsplan for å bekjempe hendelse, gi opplysninger og iverksette tiltak. Dersom den ansvarlige ikke iverksetter tiltak eller tiltakene ikke er tilstrekkelige kan Kystverket beslutte at staten skal lede håndteringen av aksjoneringen.

Petroleumsvirksomheten

Ved hendelser i petroleumsvirksomheten iverksetter det ansvarlige operatørselskap avbøtende tiltak. Ved større utslipp vil operatørselskapet mobilisere Norsk oljevernforening for operatørselskap (NOFO), som på vegne av operatørene ivaretar deres beredskap mot akutt forurensning og iverksetter skadebegrensende tiltak.

Kystverket og oljeindustrien har gjennom eget brodokument, øvelser og trening gjort forberedelser for at staten kan overta ledelsen av aksjoneringen ved en ekstrem forurensingshendelse fra petroleumsindustrien. En slik overtakelse gjennomføres ved samordnet aksjonsledelse og endrer ikke på operatørens ansvar for egen beredskap, ansvar for hendelsen i seg selv eller ansvaret for konsekvensene av denne.

Bistandsplikt

Ved kommunale og statlige aksjoner mot akutt forurensning eller fare for akutt forurensning kan Kystverket pålegge virksomheter som har beredskapsplikt etter forurensningsloven § 40 å stille til rådighet utstyr og personell som inngår i virksomhetenes beredskap etter forurensningsloven §§ 40 til 42.

 

Siste nytt