Publisert: , Oppdatert:
- Lill Veronika Benjaminsen

Statlig beredskap

Kystverket er statlig forurensningsmyndighet hva gjelder akutt forurensning, og har ansvaret for å koordinere statlig, kommunal og privat beredskap i et nasjonalt beredskapssystem. Formålet med beredskapen mot akutt forurensning er å verne om liv, helse, naturmiljø og næringsinteresser til sjøs og på land.

Forurensningsloven beskriver privat, kommunal og statlig beredskap. Staten skal sørge for beredskap mot større tilfeller av akutt forurensning som ikke er dekket av kommunal eller privat beredskap. Endelig fører Kystverket tilsyn med andres aksjoner mot akutt forurensning, og har myndighet til å gi pålegg til ansvarlig forurenser om å hindre eller begrense akutt forurensning.

Den statlige beredskapen mot akutt forurensning er dimensjonert etter identifisert miljørisiko.

Kystverket kan i medhold av forurensningsloven § 46 tredje ledd beslutte at staten skal lede håndteringen av aksjoneringen. Dersom det iverksettes statlig aksjon beslutter Kystverket hvilke tiltak som skal iverksettes og hvordan og overtar kommandomyndighet over tilgjengelig utstyr og materiell. Videre skal ansvarlig forurenser stille sine ressurser til disposisjon og sørge for gjennomføring av tiltakene Kystverket beslutter. Ved aksjoner som ledes av staten, kan Kystverket pålegge virksomheter med beredskapsplikt etter forurensningsloven § 40 og kommuner om å stille til rådighet utstyr og personell som inngår i beredskapen i medhold av §§ 40-41. Dersom det er fare for meget betydelig forurensningsskade, kan enhver gis pålegg om å stille til rådighet materiell eller personell for å bekjempe ulykken.  

Kystverket vil gjennomføre tiltak på vegne av ansvarlig forurenser, og kreve refusjon for kostnadene som pådras under aksjonen. Prinsippet om at forurenser betaler er et internasjonalt anerkjent prinsipp. Det offentliges utgifter, skade eller tap etter umiddelbar gjennomføring av tiltak i medhold av § 74 kan kreves dekket av den ansvarlige etter § 76. Det er dette som utgjør refusjonsretten etter forurensningsloven.

Tilsynsmyndighet

Kystverket er tilsynsmyndighet for alle tilfeller av akutt forurensning. Som tilsynsmyndighet kan Kystverket i enkeltvedtak gi pålegg om å utføre tiltak eller gjennomføre undersøkelser. Pålegg om tiltak gis der nødvendige tiltak ikke iverksettes av den ansvarlige eller kommunen. Pålegg om undersøkelser gis for å kartlegge skadepotensialet, skadeomfang, virkninger eller om det skal iverksettes ytterligere tiltak. Kystverket kan delegere denne kompetansen til fylkesmennene i enkeltsaker.

Bistandsplikt

Ved kommunale aksjoner vil Kystverket yte nødvendig bistand i medhold av forurensningsloven § 46 annet ledd. Bistanden kan ytes i form av rådgivning og at statlige beredskapsressurser stilles til rådighet.

Særlig om Svalbard

Kystverket er miljøvernmyndighet på Svalbard når det gjelder gjelder akutt forurensning. Kystverket kan videredelegere myndigheten til Sysselmannen i enkeltsaker. Myndigheten etter svalbardmiljøloven vil tilligge Kystverket inntil hendelsen ikke lenger representerer akutt forurensning eller fare for akutt forurensning og arbeidet knyttet til denne er avsluttet, herunder etterfølgende oppryddingsaksjoner og oppfølging av vedtak truffet i akuttfasen, er avsluttet.

Kystverket har inngått avtale med Sysselmannen om samordning av tiltak ved oljevernaksjoner for Svalbard med Bjørnøya. Avtalen har til formål at den enkelte beredskapsorganisasjon kjenner sitt ansvar og sine oppgaver ved oljevernaksjoner i dette området.

Ifølge avtalen er ansvarsfordelingen knyttet til
aksjonsplikten delt inn i tre soner:

  1. Svalbard, unntatt Bjørnøya, utenfor territorialgrensen (12 nm)
    og i vernesonen – Kystverket
  2. Svalbard, unntatt Bjørnøya, innenfor territorialgrensen (12 nm) – Sysselmannen
  3. På Bjørnøya og i vernesonen rundt – Kystverket

Det understrekes at vi her taler om aksjonsplikten, og ikke ansvar som miljøvernmyndighet etter svalbardmiljøloven. I den utstrekning det har oppstått akutt forurensning eller fare for akutt forurensning, er Kystverket miljøvernmyndighet på Svalbard. For virksomheter omfattet av kapittel 7 i svalbardmiljøloven gjelder dette likevel bare dersom det er nødvendig med statlig aksjon (ledet av Kystverket) eller pålegg til den ansvarlige for å hindre forurensning eller begrense virkningen av en forurensning.Svalbard

Dersom hendelsen finner sted i områder hvor Kystverket har aksjonsplikten, vil Sysselmannen når Kystverket overtar, inngå i Kystverkets aksjonsorganisasjon i henhold til dennes beredskapsplan. Ved hendelser hvor Sysselmannen har aksjonsplikt kan Kystverket yte bistand i form av rådgivning og overføring av ressurser. Sysselmannen kan anmode Kystverket om bistand/overtagelse for aksjonen dersom forurensningen er av et omfang som går ut over det Sysselmannen med rimelighet kan ivareta.

Kystverket og Sysselmannen har også inngått en avtale vedrørende vakt- og beredskapsordning ved statlig oljeverndepot på Svalbard. Avtalen skal sikre at utstyr og personell kan mobilisere ved forurensningshendelser hele døgnet, herunder tilgang på personell og ustyr, vakt, vedlikehold av utstyr og trening.


Siste nytt