Publisert: , Oppdatert:

Foredrag 2019

Her finner du foredragene fra årets seminar.

Dag 1:

Innledning ved politisk ledelse i Samferdselsdepartementet 
v/ Statssekretær Allen Ellingsen (FrP). 

Synergier marin forsøpling versus oljevern, 
samt oppsummering av Nasjonalt FoU forum Oljevern
Kystverket v/ Hanne S. Holt
SOMM v/ GauteWahl og Ann-Helen Erntsen

Forventninger til IUA i CBRNE-arbeidet og anbefalninger etter oppfølging av CBRNE strategien.
DSB v/ Heidi V. Løfquist og Kystverket v/ Lill Veronica Benjaminsen
(CBRNE: en fellesbetegnelse som omfatter kjemiske stoffer (C), biologiske agens (B), radioaktive stoffer (R), nukleært materiale (N) og eksplosiver (E) med høyt farepotensiale)

Nytt om prioriteringskart mot akutt forurensing (tidl. MOB-kart)
Miljødirektoratet v/ Anette Fischer

Nytt fra Kystverket
v/ beredskapsdirektør Johan Marius Ly


Parallelle sesjoner  dag 1

1) Erfaringsutveksling mellom IUA'er ang. tilnærming til forurensingsforskrift 18A.
Status i veiledningsmateriell og plan fremover. (8 grupper - en oppsummering)

2) Oppstart revisjon av Nasjonal beredskapsplan - Samling for samvirkeaktører
for å gi inn
spill til prosessen. En oppsummering.

Orientering om erfaringer fra hydrogeneksplosjon på Hydrogenstasjon i Sandvika 10. juni 2019. 
Asker og Bærum Brannvesen v/ innsatsleder Sverre Junker. 

 

Dag 2

Oppsummering etter gruppearbeid sesjon 1 dag 1.

Fortsettelse av erfaringsutveksling etter hendelser: 

Erfaringer etter aksjon KNM Helge Ingstad
IUA Bergen v/ Alf Halsen

IUA'ene kan benytte Statens Naturoppsyn (SNO) i IUA-aksjoner
SNO v/ Arnstein Johnsen

Erfaringer etter arbeidet med Northguider med overføringsverdi for IUA.
(presentasjonen kan ikke mangfoldiggjøres) 
Innsatsstyrken på Svalbard (forfall) og Kystverket v/ Lill Veronika Benjaminsen
Film fra skadestedet

Erfaringer etter stort utslipp av bio-olje i tankanlegg.
Kystverket v/ Giedre Agurkyte
Utfordringer med sanering
Recover v/ Tony N. Sergeev

Erfaringer etter håndteringen av trålerbrannen ved kai i Tromsø.
IUA Midt og Nord-Troms v/ Kaj Christiansen og Fred Johnsen
Kystverket v/ Steinar Gyltnes

 

Siste nytt