Publisert: , Oppdatert:

Norske fyrstasjoner før og nå

Gjennom historien er det bygget over 200 fyrstasjoner i Norge, men det har aldri vært mer enn drøye 150 i funksjon samtidig. Noen av fyrstasjonene har blitt revet, og flere steder er den opprinnelige fyrlykten erstattet av en mindre lykt.

Den teknologiske utviklingen gjorde etter hvert at det ble mindre behov for bemannede fyrstasjoner – driften av fyrlysene ble automatisert og kunne fjernkontrolleres. I 2001 bestemte Stortinget at de siste 31 bemannede fyrstasjonene skulle avbemannes, og i 2006 forlot den siste fyrvokter arbeidsplassen. Bøkfjord fyrstasjon i Finnmark var den siste som ble avbemannet.

Kystverket har på grunn av dette etter hvert forvaltet mange bygninger på fyrstasjoner som etaten ikke har tjenstlig behov for. En del er blitt solgt. I 2006 ble det bestemt at det ikke skulle selges flere fyr, men at Kystverket skulle fortsette å eie fyrstasjonene. Samtidig arbeider etaten for å leie dem ut til leietakere som kan gjøre disse unike eiendommene tilgjengelig for allmennheten.

Mange av fyrstasjonene er også fredet av Riksantikvaren, og det er viktig å legge til rette for ”vern gjennom bruk”. Jevnlig tilsyn og vedlikehold er gunstig for å bevare bygningsmassen og kulturminnene på en god måte. Dette innebærer at den nye bruken må være på fyrets premisser, slik at den kulturhistoriske og arkitektoniske verdien ikke forringes, og stedet kan formidle historien både om fyret som navigasjonshjelpemiddel og om menneskene som har levd der. På denne måten kan fyrstasjonene også være en viktig ressurs for verdiskaping og kulturbasert næringsutvikling langs kysten.

Kystverket har et nært samarbeid med fylkeskommuner og kommuner når etaten skal finne leietakere. Det er viktig med lokal og regional forankring - fyrene ser ut til å ha en sentral plass i lokalmiljøene, som ikon for den lokale identiteten og påminnelse om lokal fiskeri- og sjøfartshistorie.

Mange leietakere er frivillige organisasjoner, og det gjøres en stor innsats for å ta vare på og gi flere anledning til å oppleve disse spesielle stedene.

Mer om norsk fyrhistorie.

Fakta

Informasjon om hvert fyr:
I og med at ikke alle norske fyr er i Kystverkets eie, har ikke etaten en fullstendig oversikt over hvordan alle fyrene i dag blir disponert, for eksempel om det er mulig å overnatte der.  

En del informasjon om hvert enkelt fyr  finnes imidlertid på www.fyr.no.

Vet du hvem som er leietaker på fyret du er interessert i, gjør et nettsøk på leietakerens navn for å finne praktisk informasjon.

Siste nytt