Publisert: , Oppdatert:

Om Kystverkmusea

Kystverkmusea er Kystverkets eget etatsmuseum. Det ble formelt opprettet i 2008, og er organisert som et nettverkssamarbeid mellom fire selvstendige museer: Lindesnes Fyrmuseum, Jærmuseet, Sunnmøre Museum og Museum Nord.  I 2016 ble Museene for kystkultur og gjenreisning innlemmet i nettverkssamarbeidet. 

Etatsmuseene skal være kompetansesenter for dokumentasjon og formidling av etatens historie. Museene har hele etatens virkefelt som ansvarsområde: Fyr- og merketjenesten, lostjenesten, havneutbygging, moderne trafikkovervåking og beredskapstjenester.

Nettverksorganiseringen skal sikre at Kystverkmusea får en landsdekkende funksjon. Driften finansieres med bevilgninger over Samferdselsdepartementets budsjett.

Den interne arbeidsdelingen mellom avdelingene er lagt nært opp til Kystverkets egen organisering:

Lindesnes Fyrmuseum har det koordinerende ansvaret i nettverket, og et særlig ansvar for å ivareta oppfølgingen av etatens virksomhet innenfor fagområdet ”eiendom og kultur”. Det skal også ivareta de overordnede nasjonale og internasjonale perspektivene. I tillegg har Lindesnes et hovedansvar for etatsmuseenes engasjement fra Svenskegrensen til Åna-Sira.

  • Espen Frøysland, direktør ved Lindesnes Fyrmuseum, fungerer som koordinator og leder av etatsmuseumsnettverket.
  • Simen Lunøe Pihl er ansatt som museumsfaglig medarbeider ved Lindesnes fyrmuseum og har ansvar for dokumentasjon og formidling knyttet til Kystverkmusea. 

 

Jærmuseet har et særlig ansvar for samarbeid opp mot Rogaland, Hordaland og Sogn og fjordane, og innen fagområdene lostjeneste og moderne trafikkovervåking. Jærmuseet har en egen avdeling ved Tungenes Fyr. 

  • Eirik Gurandsrud har ansvaret for å ivareta Jærmuseets rolle som del av Kystverkmusea.

Sunnmøre Museum knytter sin virksomhet opp mot Møre og Romsdal og Trøndelagsfylkene, og har et særskilt fokus på fyr- og merketjenesten. Museet har en egen avdeling i Dalsfjord.

  • Frode Pilskog er faglig ansvarlig for Kystverkmusea i dette området.   

I Museum Nord er det Lofotmuseet som ivaretar etatsmuseumsfunksjonen, med spesielt ansvar for Nordland. Her har de faglig fokus på norsk havnehistorie.

I Museene for kystkultur og gjenreisning i Finnmark er det Havnemuseet i Berlevåg og Gamvik museum som ivaretar etatsmuseumsfunksjonen, med spesielt ansvar for Troms og Finnmark.

  • Svetlana Voronkova er Kystverkmuseas fagperson ved Museene for kystkultur og gjenreisning i Finnmark.

 

Kystverkmuseas nettside

Fakta

 Kystverkmusea.no

Siste nytt