Publisert: , Oppdatert:

Akvakulturanlegg

Akvakulturanlegg er et søknadspliktig tiltak etter havne- og farvannsloven.

Foto: Eksportutvalget for fisk (EFF)
Foto: Eksportutvalget for fisk (EFF)

Søknad til fylkeskommunen

Fylkeskommunen har et koordinerende ansvar for behandling av akvakultursøknader. En søknad om etablering av akvakulturanlegg skal behandles av flere ulike myndigheter, samt kommunen, før fylkeskommunen kan gjøre vedtak etter akvakulturloven.

Her finner du felles søknadsskjema for akvakultursaker, og veileder til dette. Søknaden sendes til fylkeskommunen, i det fylket der anlegget søkes lokalisert, som så sender den videre til kommunen og de andre myndighetene.

Fra fylkeskommunen til Kystverket

Etter havne- og farvannsloven er utgangspunktet at søknader om tiltak i sjøen behandles av enten kommunen eller Kystverket, avhengig av hvor tiltaket er plassert. Akvakulturanlegg er imidlertid en type tiltak som er omfattet av forskrift 3. desember 2009 nr. 1449 om tiltak som krever tillatelse fra Kystverket (tiltaksforskriften). Etter tiltaksforskriften skal søknader om akvakulturanlegg etter havne- og farvannsloven behandles av Kystverket uansett hvor det søkes plassert.

Kystverket kan stille vilkår for tillatelser til akvakultur, som merking, forankring og opprydding av anlegg mv.

For mer informasjon om saksbehandlingen se Kystverkets veiledning om Havne- og farvannsloven her.

Vedtak om tillatelse til akvakulturanlegg etter havne- og farvannsloven kan påklages av den som er part i saken eller andre med rettslige klageinteresse. Klage sendes til det av Kystverkets regionkontor som har gjort vedtak i saken. Klagefristen er vanligvis tre uker. 

Merking av akvakulturanlegg

I Kystverkets forskrift av 19. desember 2012 nr 1329 om farvannsskilt og navigasjonsinnretninger, er det fastsatt regler om merking av akvakulturanlegg i sjø.

Reglene skal bidra til å ivareta hensynet til en sikker ferdsel til sjøs ved at akvakulturanlegg skal merkes slik at de til enhver tid er godt synlige for sjøfarende.

  • Nærmere regler om merking av akvakulturanlegg følger av vedlegg 2 til forskriften.

Siste nytt