Publisert: , Oppdatert:

Hva kan det søkes om tilskudd til?

Det kan søkes om tilskudd til:

  • investering i bygging, erstatning eller oppgradering av havneinfrastruktur
  • investering i bygging, erstatning eller oppgradering av tilgangsinfrastruktur
  • mudring

Det kan ikke søkes om tilskudd til:

  • Investering i alternativ drivstoffinfrastruktur
  • Investering i jernbanespor
  • Kostnader til aktiviteter som ikke er transportrelaterte, inkludert industriproduksjonsfasiliteter, kontorer og butikker
  • Kostnader til havnesuperstruktur

Tilskuddet må ha insentiveffekt. Dette innebærer at det ikke kan søkes om tilskudd til tiltak som ville vært gjennomført uavhengig av tilskudd. Støtten anses å ha insentiveffekt hvis støttemottaker har sendt en skriftlig søknad om tilskudd før arbeid på prosjektet eller aktiviteten starter. Støttebeløpet vil bli begrenset oppad til det som kreves for at prosjektet skal kunne realiseres.

Fakta

Havneinfrastruktur er infrastruktur og fasiliteter for ytelse av transportrelaterte tjenester. Dette inkluderer for eksempel fortøyningsplass brukt til skip, kai, moloer, ramper, indre basseng, utfylling og infrastruktur for innsamling av avfall.

Tilgangsinfrastruktur er alle typer infrastruktur som er nødvendig for å sikre tilgang fra land eller sjø for havnebrukere, eller i havn, kanaler og sluser.

Mudring er fjerning av sedimenter fra sjøbunn i farled inn til havn eller i havn. Dette inkluderer også vedlikeholdsmudring. Når det gjelder vedlikeholdsmudring er ett prosjekt definert som all mudring utført innen et kalenderår.

Havnesuperstruktur er overflateopplegg (for lagring), fast utstyr (som lager- og terminalbygninger), samt mobilt utstyr (som kraner) i havn til ytelse av transportrelaterte havnetjenester. Dette inkluderer også kraner som ikke er mobile.