Publisert: , Oppdatert:

Krav til søknaden

Interesserte søkere må bruke Kystverkets søknadsskjema. Nedenfor gis utfyllende informasjon om punktene 2 og 3 i søknadsskjemaet:

2. Informasjon om prosjektet

2.1. Beliggenhet:

Sted:

Gnr/bnr:

2.2. Beskrivelse av prosjektet:

Dersom aktuelt: Det må opplyses om prosjektets forhold til kommunale arealplaner og fylkesplan. Prosjektet må samsvare med formålene i gjeldende kommune- og/ eller reguleringsplan.

Dersom søker ikke er grunneier/havneeier, så må søker dokumentere på hvilket grunnlag man søker (søker må vise at han har rett til å gjennomføre prosjektet).

Søknaden skal inneholde en fremdriftsplan som viser at tiltaket kan gjennomføres innen fristen som er oppgitt i tilsagnsbrevet. Siste frist for gjennomføring og sluttrapportering er 30. november 2022. Kystverket vil fastsette frist for sluttrapportering i hvert enkelt tilfelle.

2.3. Start- og sluttdato:

Prosjektet må være ferdigstilt og rapportert til Kystverket innen datoen som er oppgitt i tilsagnsbrevet. Dette innebærer også at det ikke er mulig å dele opp et prosjekt i flere delprosjekt eller faser for å komme under tidsfristen.

2.4. Naturmangfoldloven

I søknaden må søker redegjøre for eventuelle negative konsekvenser for naturmangfoldet, for eksempel for truede arter og naturtyper. Dersom prosjektet berører naturmangfoldet, fastsetter naturmangfoldloven prinsipper for Kystverkets vurdering av naturverdiene i søknadsbehandlingen. Mer om naturmangfoldloven her. 

 

3. Informasjon om prosjektkostnadene

3.1. Oversikt over prosjektkostnader,  inkludert en oversikt over kostnader som anses å være støtteberettigede kostnader

Støtteberettigede kostnader vil være kostnader som påløper etter at det gis tilsagn om støtte.

 

3.2. Oversikt over all annen offentlig støtte som kan knyttes til de støtteberettigede

kostnadene som skal inngå i prosjektet

 

3.3. Den offentlige finansieringen, i form av tilskudd, som kreves for prosjektet

Tilskuddet må ha insentiveffekt. Det gis ikke støtte til tiltak som ville vært gjennomført uansett. Støtten anses å ha insentiveffekt hvis støttemottaker har sendt søknad om tilskudd før arbeid på prosjektet eller aktiviteten starter. Søker må her redegjøre for om dette vilkåret er oppfylt, jf. også punkt 3.4.

3.4. Oversikt over forventede økte inntekter og/eller kostnadsreduksjoner fordelt pr. år som følge av tiltaket (investeringsanalyse)

Bruk vedlegget til søknadsskjemaet. Investeringsanalysen gjelder kun inntekter og utgifter knyttet til prosjektgjennomføringen. Effektivitetsgevinster skal beregnes i eget vedlegg.

 

3.5. Beskrivelse av prosjektets forventede effekter på effektivitet i logistikkjeden, klima, miljø og godsoverføring

Beskrivelsen skal gis i form av anslag på effekter på effektivitet i logistikkjeden, effekter på klima, miljø og godsoverføring. Alle beregningsgrunnlag skal medfølge søknaden.

 

3.6. Informasjon om faktiske ventetider for skip og kjøretøy, samt forventede tidsbesparelser for skip og kjøretøy som følge av investeringen

Søker må beregne prosjektets positive effekter, bruk tabellene over til å kvantifisere effektene.

Bruk eget vedlegg søknadsskjemaet.