Publisert: , Oppdatert:

Regelverk for havnesikring

Det norske regelverket for havnesikring bygger på internasjonalt regelverk fra FN og EU.

Forskrift om sikring av havneanlegg

Forskrift om sikring av havneanlegg trådte i kraft 1. juli 2013. Forskriften gjelder for alle havneanlegg som tar i mot følgende skip i internasjonal fart:

a)      Passasjerskip, herunder hurtiggående passasjerskip
b)      Lasteskip, herunder hurtiggående lasteskip, med bruttotonnasje 500 eller mer, og
c)      Flyttbare boreinnretninger som forflyttes ved hjelp av eget fremdriftsmaskineri

Forskriften inneholder konkrete krav til sikring av havneanleggene som omfattes av forskriften. Det settes blant annet krav til gjennomføring av en sårbarhetsvurdering (Port Facility Security Assessment – PFSA) og en sikringsplan (Port Facility Security Plan – PFSP) som inneholder beskrivelse av sikringstiltak og rutiner. I tillegg må havneanlegget utpeke en sikringsleder (Port Facility Security Officer – PFSO) med nærmere definerte oppgaver og ansvar.  Kystverket skal godkjenne havneanleggets planverk (PFSA og PFSP) og verifisere at havneanlegget opererer i samsvar med planverket før havneanlegget anses å være ISPS-godkjent.
Mer om godkjenningsprosessen her.

Forskrift om sikring av havneanlegg gjennomfører EU-forordning 725/2004, om forbedret sikkerhet for fartøyer og havneanlegg. Forordningen gjelder fullt ut som norsk forskrift, og brukerne må derfor forholde seg til kravene i denne direkte.   

SOLAS-konvensjonen kapittel XI-2 og ISPS-koden (International Ship and Port Facility Security Code) er vedlegg til forordning 725/2004. Forordningen gjør ISPS-koden del A obligatorisk i alle EUs medlemsland, i tillegg til at enkelte av bestemmelsene i del B også gjøres obligatoriske.

Forskrift om sikring av havner

Forskrift om sikring av havner trådte i kraft 1. juli 2013. Formålet med forskriften er å styrke sikringen i de områder av havnen som ikke er omfattet av forskrift om sikring av havneanlegg, og underbygge de sikringstiltak som er iverksatt av den nevnte forskrift.

Forskriften gjelder for havner der det ligger ett eller flere havneanlegg som er omfattet av forskrift om sikring av havneanlegg (ISPS-godkjente havneanlegg). De havnene som er omfattet av forskriften må blant annet få gjennomført en sårbarhetsvurdering (Port Security Assessment – PSA) og en sikringsplan (Port Security Plan – PSP), og utnevnte en sikringsleder for havnen (Port Security Officer – PSO). Kystverket skal godkjenne havnens planverk (PSA og PSP) og verifisere at havnen opererer i samsvar med planverket før havnen anses endelig godkjent i henhold til forskriften.

Forskrift om sikring av havner gjennomfører bestemmelsene i EU-direktiv 2005/65 ved transformasjon. Det vil si at innholdet i direktivet er tatt inn i den norske forskriften.

Delt ansvar for maritim sikring

I Norge er ansvaret for implementering av det internasjonale regelverket for maritim sikring delt mellom Samferdselsdepartementet (SD) og Nærings- og fiskeridepartementet (NFD). SD har delegert myndighet og ansvar i forbindelse med implementering av regelverket som gjelder havner og havneanlegg til Kystverket. NFD har delegert myndighet og ansvar i forbindelse med implementering av regelverket som gjelder om bord på skip til Sjøfartsdirektoratet.

Det internasjonale regelverket for maritim sikring er gjort gjeldende i norsk rett gjennom følgende forskrifter:

  1. Forskrift 29. mai 2013 nr. 538 om sikring av havneanlegg
  2. Forskrift 29. mai 2013 nr. 539 om sikring av havner
  3. Forskrift 22. juni 2004 nr. 972 om sikkerhet, pirat- og terrorberedskapstiltak og bruk av maktmidler om bord på skip og flyttbare boreinnretninger (Sikkerhetsforskriften fra Sjøfartsdirektoratet)


EUs inspeksjonsforordning

Forordning 324/2008 omhandler prosedyrer for Kommisjonens inspeksjoner innen maritim sikring, og gjelder ved ESAs (EFTA Surveillance Authority) inspeksjoner av norske myndigheters gjennomføring av regelverket. Denne forordningen er gjort til norsk forskrift gjennom forskrift om sikring av havneanlegg. Forordningen foreligger bare i dansk utgave. 

Relaterte dokumenter

Siste nytt