Publisert: , Oppdatert:

Søknad etter forskrift om sikring av havneanlegg § 11

Hovedregelen etter forskrift om sikring av havneanlegg er at alle havneanlegg som mottar skip i internasjonal fart skal utarbeide og implementere en sårbarhetsvurdering og en sikringsplan. Regelverket åpner likevel for enklere implementering av kravene i enkelte tilfeller.

Forskrift om sikring av havneanlegg § 11 gir visse havneanlegg en mulighet til å ha en sikringsplan som ikke oppfyller alle krav til denne slik det er beskrevet i § 10. Dette innebærer at disse havneanleggene kan ha færre eller mindre omfattende sikringstiltak beskrevet i sin sikringsplan enn det som fremgår av § 10 (3). Havneanlegg som faller inn under § 11 skal imidlertid ha en sårbarhetsvurdering, en sikringsplan og en sikringsleder.

Havneanlegg som blir godkjent etter denne ordningen vil få utstedt et godkjenningsbevis (Statement of Compliance) hvor det fremgår at dette havneanlegget er godkjent etter § 11. Det vil også bli registrert i IMO sin internasjonale database for godkjente havneanlegg, og vil bli tildelt et ISPS IMO-nummer.

Søknadsprosessen
For å søke om godkjenning etter § 11, må eier eller operatør av havneanlegget fylle ut et kartleggingsskjema som sendes til Kystverket i vanlig post eller på e-post til post@kystverket.no. Kartleggingsskjemaet finner du til høyre på denne siden. Søknaden vil da bli behandlet av Kystverket. For spørsmål til søknaden eller søknadsprosessen, ta kontakt med aktuelt regionkontor.

Hvem kan søke? 
Søknad etter § 11 er kun aktuelt for havneanlegg som i hovedsak mottar nasjonal trafikk, men har noe internasjonal trafikk. Kravet i forskriften er at havneanlegget kun sporadisk betjener skip i internasjonal fart. Det er ikke noen absolutt grense for hva som regnes som sporadiske anløp, og det vil bli foretatt en konkret helhetsvurdering. Andre stater har satt en grense rundt 10 årlige anløp av ISPS skip, og det vil være naturlig å se dette som en veiledende grense.

Anløpsfrekvens alene kan ikke danne grunnlag for unntak. En sårbarhetsvurdering skal også ta hensyn til andre relevante forhold. Havneanleggets operasjon må også vurderes og i den sammenheng må en spesielt ta hensyn til om havneanlegget betjener passasjertrafikk. Det vil ikke være naturlig å gi unntak for havneanlegg som betjener cruiseskip eller andre passasjerskip/ferger. Om havneanlegget regnes som samfunnskritisk infrastruktur etter objektsikkerhetsforskriften, er petroleumsrelatert, opererer farlig last, annen høyrisiko last eller containerlast vil havneanlegget normalt ikke kunne omfattes av § 11.  

Andre havneanlegg vil det være mer naturlig å anse som § 11-tilfeller. Om en ser på havneanleggets operasjonsmønster kan for eksempel anlegg som opererer sand, stein, salt, grus, tømmer, korn, fôr, fryseri/fiskeri og stykkgods være aktuelle. Enkelte havneanlegg har heller ingen lasting, og vil derfor heller ikke ha last som lagres for utskipning som skal beskyttes.

For mer informasjon om bestemmelsen, se Kystverkets veiledning til forskrift om sikring av havneanlegg som du finner her.
 

Relaterte dokumenter

Siste nytt