Publisert: , Oppdatert:

Veiledning knyttet til havnesikring

Her finnes en oversikt over veiledninger knyttet til området havnesikring.

Veileder for utarbeidelse av sårbarhetsvurdering (PSA) for havn

Som det framkommer av forskrift om sikring av havner av 29. mai 2013 (som implementerer Direktiv 2005/65) skal det utarbeides en sikringsrisikoanalyse for alle havner som inneholder ett eller flere havneanlegg som omfattes av forskrift om sikring av havneanlegg av 29. mai 2013.

Anneks 1 til Direktiv 2005/65 presiserer nærmere innholdskrav til denne analysen. Kystverket har funnet det nødvendig å utarbeide en veiledning til hvordan nevnte sikringsrisikoanalyse skal gjennomføres. Dette både for å sikre analysenes kvalitet og for å sikre mest mulig lik saksbehandling, uavhengig av hvilken RSO som har utarbeidet og hvilket regionkontor som skal godkjenne den enkelte analyse.

Kystverket ønsker også at framtidige analyser skal ha større fokus på de områder i havna som ikke allerede er sikret ved det enkelte havneanlegg.

I likhet med mal og veiledning for sårbarhetsvurdering for havneanlegg er denne veiledningen, i tillegg til å ta opp i seg kravene i Anneks 1, sett i sammenheng med Norsk Standard NS 5832:2014 – Samfunnssikkerhet – Beskyttelse mot tilsiktede handlinger – Krav til sikringsrisikoanalyse.

Metoden som legges til grunn skulle således være kjent for de aktører som skal benytte veiledningen, og trinnene i analysen er tilnærmet tilsvarende for dem vi finner ved analyse av havneanlegg.

Veiledning i gjennomsøking og visitasjon

Kystverket har utarbeidet to hefter med veiledning for de som skal gjennomføre visitasjon av personer og gjennomsøking av kjøretøy og gods i havneanlegget.

Heftene er ment å være praktiske veiledninger for sikringsledere og andre som er involvert i oppgavene med å gjennomføre gjennomsøking og visitasjon.

Hovedfokuset i veiledningene er opplæring, men også gjennomføring og regelverk er sentrale temaer. Kystverket håper at heftene kan være til nytte i sikringsarbeidet i havneanleggene.

Heftene kan skrives ut i A5-format.

Mal for sårbarhetsvurdering av havneanlegg

En god sikringsrisikoanalyse er fundamentet i et godt sikringsregime. Dette gjelder også for sikring av havneanlegg som faller inn under ISPS-koden.

Gjennom forskrift om sikring av havneanlegg av 29. mai 2013 ble dette ytterligere presisert, og i etterkant av ikrafttredelsen av nevnte forskrift utarbeidet og publiserte Kystverket en mal (versjon 1.0) for utarbeidelse av sårbarhetsvurdering av havneanlegg.

Denne malen var basert på ISPS-kodens krav sett i sammenheng med Norsk Standard NS 5832:2014 – Samfunnssikkerhet – Beskyttelse mot tilsiktede uønskede handlinger – Krav til sikringsrisikoanalyse.

I løpet av den tiden malen har vært i bruk har både de godkjente sikringsvirksomheter (RSO) og Kystverket høstet erfaringer i bruken av denne metodiske tilnærmingen til sikringsrisikoanalyser. NSM, PST og Politidirektoratet har i samarbeid utgitt en veileder på området (2015), og ulike fagmiljøer har kommentert og avholdt kurs i bruken av NS 5832:2014.

På bakgrunn av dette har Kystverket funnet at tiden er moden for å publisere en ny versjon av malen.

Det som i hovedsak er nytt i denne versjonen er for det første at den er splittet i to dokumenter, en veiledning og en mal. På den faglige siden har en i større grad forsøkt å inkludere analysetrinnene i NS 5832:2014, samtidig som man har ivaretatt hovedkravene til en sårbarhetsvurdering slik de framkommer i ISPS-koden.

Kystverket anser det som svært formålstjenlig at malen benyttes ved utarbeidelse av de enkelte sårbarhetsvurderinger for havneanlegg. Dette både for å sikre sårbarhetsvurderingenes kvalitet, og for å sikre mest mulig lik saksbehandling, uavhengig av hvilken RSO som har utarbeidet og hvilket regionkontor som skal godkjenne den enkelte sårbarhetsvurdering.

Kystverket vil presisere at innføringen av den nye malen ikke har betydning i forhold til vurderingen av om den nåværende sårbarhetsvurderingen må revideres eller ikke, disse vil være gyldige så lenge de er aktuelle.

Veiledninger til havnesikringsforskriftene

Kystverket har utarbeidet en veiledning til forskrift om sikring av havneanlegg og en veiledning til forskrift om sikring av havner. Veiledningene er utarbeidet som kommentarutgaver til forskriftene, og det er gitt en forklaring på hva som er ment med hver bestemmelse for å gi en bedre forståelse av kravene i forskriftene.

Veiledningene skal ikke leses som minimumskrav, men de sier noe om Kystverkets tolkning av regelverket. Forskriftene er basert på internasjonale regelverk, og derfor er også veiledningene basert på blant annet veiledning fra IMO (International Maritime Organization) og EU. Herunder har Kystverket benyttet IMOs egen veiledning til maritim sikring og ISPS-koden.

De to veiledningene til havnesikringsforskriftene suppleres med andre veiledninger Kystverket har utgitt for fagområdet havnesikring, og vil bli revidert ved behov.

Veiledningene er sist oppdatert 15. oktober 2013.

Generelle retningslinjer for utarbeidelse av havnesikringsplaner

Retningslinjene er først og fremst laget for RSOene og havnesikringsmyndighetene, blant annet for å bidra til at havnesikringsplanene kan bli mest mulig enhetlige, og for å sikre at de mest sentrale kravene til slike planer, slik de fremgår av forskrift om sikring av havner, blir ivaretatt.

Retningslinjene er ikke obligatoriske å bruke, men Kystverket anbefaler likevel at disse følges så langt det passer. Ved Kystverkets godkjenning av havnesikringsplaner, vil det uansett være avgjørende at havnesikringsplanene tilfredsstiller alle de kravene til slike planer som fremgår av forskrift om sikring av havner.

Håndbok for planlegging, organisering og gjennomføring av øvelser og driller

Håndboken for driller og øvelser er utarbeidet av Port of Antwerp, med finansiell støtte fra EU. Håndboken er et konkret hjelpemiddel for havner og havneanlegg til å planlegge, organisere og gjennomføre øvelser og driller innen havnesikring. Slike øvelser og driller er man forpliktet til å gjennomføre, i henhold til Forordning 725/2004 og Direktiv 2005/65.

Håndboken gir blant annet en grundig veiledning om og har konkrete eksempler på hvordan øvelser og driller kan planlegges, organiseres og gjennomføres. Den gir også en definisjon av ulike typer øvelser og driller, hensikten og formålet med dem, hvem og hva som kan øves, samt konkrete og praktiske råd knyttet til selve planleggingen og gjennomføringen. I tillegg inneholder den en lang rekke ferdiglagede, konkrete eksempler og praktiske scenarier for både årlige øvelser og kvartalsvise driller som kan anvendes direkte av de øvelsesansvarlige.

Det er også gitt en rekke konkrete eksempler på hvilke metoder, rekvisita, utstyr og andre hjelpemidler som kan brukes under forberedelsene og gjennomføringen. Videre er det gitt en rekke eksempler på sikringstester som kan gjøres i havnen/havneanlegget.

Det følger også med en egen folder, ”Port Security Awareness Handbook”, som er laget for alt personell som er tilknyttet havnen/havneanlegget - både for dem med et sikringsansvar og for alle andre som arbeider i eller oppholder seg innenfor havnen/havneanlegget.

Formålet med denne folderen er å bevisstgjøre alt personell om nødvendigheten av å ha en god og funksjonell havnesikring, og klargjøre hvilke generelle og konkrete plikter og oppgaver dette medfører for den enkelte. Foruten å gi en oversikt over aktuelle trusselscenarier mot maritim virksomhet og informasjon om havnen/havneanleggets sikringsplan og formålet med den, angir den hvilke metoder og kjennetegn som kan benyttes for å identifisere blant annet mistenkelig og/eller farlig gods, mistenkelig oppførsel og mistenkelige personer, samt teknikker som kan benyttes for å omgå eller kompromittere sikringstiltakene. Det er gitt konkrete føringer for hvordan den enkelte kan eller skal forholde seg når slike forhold avdekkes.

Folderen er ment å fremme personellets forståelse, årvåkenhet og motivasjon for sikring (security awareness), og bidra til at mulige sikringshendelser blir oppdaget raskt, og håndtert på en korrekt og forsvarlig måte.

Kystverket anser at både håndboken og folderen er nyttige virkemidler i arbeidet med å øke kunnskapen (security awareness) i havnene.

Folderen finnes i to utgaver; den originale engelske versjonen og en norsk versjon. Kystverket har oversatt folderen til norsk og i tillegg gjort noen få modifiseringer. Dersom du ønsker å skrive ut den norske versjonen i hefteformat velger du "Hefte" under "Sideskalering og -håndtering" ved utskrift i Adobe Reader.

Relaterte dokumenter

Siste nytt