Publisert: , Oppdatert:

Forkortelser og viktige begreper

Her finner du en oversikt over forkortelser og viktige begreper som benyttes i forbindelse med ISPS og havnesikring. Definisjonene er i hovedsak hentet fra havnesikringsregelverket.  

Analyseområde – Analyseområdet er området man tar utgangspunkt i ved gjennomføring av en sårbarhetsvurdering. Analyseområdet vil normalt være det området som virksomheten eier eller på annen måte disponerer, samt nærliggende land- og sjøområder.

CSO – Company Security Officer (rederiets sikkerhets- og terrorberedskapsoffiser). Person som er oppnevnt av fartøyets rederi til å sørge for at sårbarhetsvurderinger er utført, at SSP (skipets sikringsplan) er utarbeidet, innsendt for godkjennelse og deretter implementert, fulgt og vedlikehold. CSO er også kontaktperson til PFSO og SSO.

DoS – Declaration of Security (sikringsavtale). En avtale som er inngått mellom et skip og et havneanlegg som angir de sikringstiltak begge parter skal gjennomføre.

ESA – EFTA Surveillance Authority (EFTAs overvåkningsorgan).

Havn – Et bestemt land- og sjøområde med grenser fastsatt på bakgrunn av en sårbarhetsvurdering, og som inneholder anlegg og utstyr som benyttes til å betjene kommersiell sjøtransport. Med havnens grenser menes her grensene for det sikringsrelevante havneområdet.

Havneanlegg –Det området hvor det forekommer kontakt mellom skip og havn. Dette omfatter områder som ankerplasser, venteplasser og ankomst fra sjøsiden, når det er relevant.

Havnesikringsmyndighet – Myndighet, utpekt av Kystverket, som er ansvarlig for at alle oppgaver og forpliktelser som følger av forskrift om sikring av havner overholdes.

IMO – International Maritime Organization (FNs sjøfartsorganisasjon).

ISPS  - International Ship and Port Facility Security. Dette er det internasjonale regelverket for sikring av skip og havneanlegg mot tilsiktede uønskede handlinger. Regelverket ble vedtatt av FNs sjøfartsorganisasjon (IMO) i 2002.

ISSC – International Ship Security Certificate. Internasjonalt sikringssertifikat som viser at skipet oppfyller kravene i ISPS-koden.

Maritimt sikringsnivå – En angivelse av graden av risiko for at en sikringshendelse vil bli forsøkt utført eller vil inntreffe. Havner og havneanlegg opererer normalt på sikringsnivå 1, men nivået kan bli økt til sikringsnivå 2 eller 3. Kystverket fastsetter det maritime sikringsnivået som havner og havneanlegg skal operere på.               

PFSA – Port Facility Security Assessment (sårbarhetsvurdering for havneanlegg). Prosess for å identifisere og vurdere sårbarhet for infrastruktur og eiendeler som er viktig å beskytte, for deretter å fastsette de riktige sikringstiltak. Begrepet sårbarhetsvurdering (PFSA) skal forstås på samme måte som sikringsrisikoanalyse i NS 5832:2014.

PFSO – Port Facility Security Officer (sikringsleder for havneanlegg). Havneanlegget skal utpeke en sikringsleder for havneanlegget. Sikringslederen har ansvar og oppgaver som er nærmere beskrevet i ISPS-koden, blant annet sørge for at sikringsplanen blir utarbeidet og oppdatert, sørge for at ansatte har tilstrekkelig opplæring, rapportere sikringshendelser og styrke sikringskulturen i havneanlegget.

PFSP – Port Facility Security Plan (sikringsplan for havneanlegg). Plan for gjennomføring av tiltak som skal beskytte havnen og havneanlegg, skip, personer, last, transportenheter og skipsforsyninger i havnen mot risikoen ved en sikringshendelse.

PSA - Port Security Assessment (sårbarhetsvurdering for havn). Prosess for å identifisere og vurdere sårbarhet for infrastruktur og eiendeler som er viktig å beskytte, for deretter å fastsette de riktige sikringstiltak.

PSO – Port Security Officer (sikringsleder for havn). Havnesikringsmyndigheten skal utpeke en sikringsleder for hver havn. Havnens sikringsleder skal fungere som kontaktpunkt i spørsmål om havnesikring.

PSP - Port Security Plan (sikringsplan for havn). Plan for gjennom føring av tiltak som skal beskytte havnen og havneanlegg, skip, personer, last, transportenheter og skipsforsyninger i havnen mot risikoen ved en sikringshendelse.

RSO – Recognized Security Organization (godkjent sikringsvirksomhet). Virksomheter som er godkjent av Kystverket til å gjennomføre sårbarhetsvurderinger og utarbeide sikringsplaner for havner og havneanlegg.

Sikringshendelse – En mistenkelig handling eller omstendighet som utgjør en trussel mot et skip, et havneanlegg eller en havn.

Sikringstiltak - Tiltak for å redusere risiko forbundet med tilsiktede uønskede handlinger. Sikringstiltakene skal fremgå av sikringsplanen (PSP og PFSP).

SoC – Statement of Compliance (samsvarserklæring). Dette dokumentet kalles gjerne også et ”godkjenningsbevis” som viser når godkjenningen fra Kystverket utløper.

SOLAS – Safety of Life at Sea. Den internasjonale konvensjon av 1974 om sikkerhet for menneskeliv til sjøs. Konvensjonen er underlagt IMO. SOLAS kapittel XI-2 inneholder særlige tiltak for å bedre sikkerheten på skip i internasjonal fart og for havneanlegg som mottar slike skip.

SSN – SafeSeaNet (Norway). Norges maritime Single Window. I henhold til forskrift om fartøys meldeplikter etter havne- og farvannsloven skal melding om anløp av ISPS-skip gis elektronisk i SafeSeaNet Norway. Dette gjelder både melding til myndighetene ved første anløp i Norge og ved melding om anløp til havneanlegg.

SSO – Ship Security Officer (fartøyets sikkerhets- og terrorberedskapsoffiser). Person som er oppnevnt av fartøyets rederi til å inneha ansvaret for sikkerheten om bord, herunder å sørge for at SSP (skipets sikringsplan) er implementert, fulgt og oppdatert. SSO er også kontaktperson til CSO og PFSO. SSO rapporterer til føreren, dersom ikke føreren selv er oppnevnt som SSO.

Verifikasjon - Tilsyn som gjennomføres i forbindelse med en ny eller fornyet godkjenning av en havn eller et havneanlegg. Det foretas en full gjennomgang av sårbarhetsvurdering, sikringsplan og hvordan disse er implementert i havnen/havneanlegget.

Siste nytt