Publisert: , Oppdatert:

Informasjon til havner og havneanlegg hvor ISPS-godkjenningen nærmer seg utløpsdato

Når det nærmer seg utløpsdato for ISPS-godkjenningen må havnen eller havneanlegget starte arbeidet med å oppdatere planverket slik at havnen eller havneanlegget kan bli godkjent for fem nye år. Forskrift om sikring av havneanlegg og forskrift om sikring av havner stiller krav om at sårbarhetsvurderingen skal gjennomgås senest fem år etter at den sist ble godkjent av Kystverket.

En sårbarhetsvurdering er en analyse som skal si noe om risikoen forbundet med tilsiktede uønskede handlinger i havn og havneanlegg. På bakgrunn av analysen skal man iverksette nødvendige tiltak for å imøtekomme denne risikoen, samt tilfredsstille de kravene som fremkommer av nasjonalt og internasjonalt regelverk. Det er viktig at sårbarhetsvurderingen er oppdatert slik at den gjenspeiler de gjeldende forhold. Operasjonsmønster, aktører, verdier, samt nasjonalt og internasjonalt trusselbilde er faktorer som er med på å påvirke risikoen for tilsiktede uønskede handlinger.

Eier eller operatør av havneanlegget er ansvarlig for at gjennomgangen av sårbarhetsvurderingen blir utført. For havn er havnesikringsmyndigheten ansvarlig. Gjennomgangen kan foretas av sikringsleder eller ved bistand fra en godkjent sikringsvirksomhet (RSO), men det er ikke krav om bruk av RSO ved denne gjennomgangen.

Hensikten med gjennomgangen er primært å vurdere om det foreligger endringer i grunnlaget for den gjeldende sårbarhetsvurderingen som tilsier at det er behov for oppdatering eller utarbeidelse av ny sårbarhetsvurdering. Alternativt om den foreliggende sårbarhetsvurderingen er i samsvar med dagens forhold og gjeldende regelverk. Innsending av kartleggingsskjema anses som en søknad om regodkjenning av eksisterende sårbarhetsvurdering. Kystverket vil vurdere om denne sårbarhetsvurderingen kan godkjennes på ny.

Kartleggingsskjema for havneanlegg

Kartleggingsskjema for havn

Dersom havnen eller havneanlegget mener at ny eller oppdatert sårbarhetsvurdering må utarbeides, gis det tilbakemelding til Kystverket om dette. Ny eller oppdatert sårbarhetsvurdering må utarbeides av en godkjent sikringsvirksomhet (RSO). 

Det sendes automatisk en e-post fra SafeSeaNet ett år før godkjenningen utløper med påminnelse om å starte arbeidet med å gå gjennom sårbarhetsvurderingen. For at ny godkjenning skal være klar før godkjenningen utløper må havneanlegget eller havnen starte prosessen snarest etter at varsel er mottatt på e-post. Ny eller oppdatert sårbarhetsvurdering må sendes til Kystverket senest 6 måneder før utløp av godkjenning. Ved utløp av gjeldende Statement of Compliance (SoC) vil ikke havneanlegget lenger kunne ta imot skip i internasjonal fart med ISSC.

Hovedtrinn i godkjenningsprosessen 

  1. Havneanlegget eller havnen sender kartleggingsskjema til Kystverket gjennom edialog. Alternativt leveres ny sårbarhetsvurdering til godkjenning.
  2. Kystverket vurderer den innsendte sårbarhetsvurderingen.
  3. Når sårbarhetsvurderingen tilfredsstiller kravene i regelverket, sendes sikringsplan basert på nevnte sårbarhetsvurdering til Kystverket. Også her skal edialog benyttes.  
  4. Kystverket vurderer den innsendte sikringsplanen.
  5. Når sikringsplanen tilfredsstiller kravene i regelverket, vil Kystverket vurdere behovet for verifikasjon. Under verifikasjonen vil Kystverket se til at sikringstiltak beskrevet i sikringsplanen er iverksatt.
  6. Når sårbarhetsvurdering, sikringsplan og eventuell verifikasjon er gjennomført og godkjent av Kystverket, utstedes nytt godkjenningsbevis (SoC) for 5 nye år.      

Har du spørsmål? Du finner kontaktinformasjon til Kystverket her. Be om å få snakke med Kystverket i din region.

Relaterte dokumenter

Siste nytt