Borg-prosjektet

Utbedringen av seilingsleden fra ytre Oslofjord (Vidgrunnen) og opp til Borg havn i Fredrikstad er delt i 2 tiltaksområder, disse er Borg havn, Røsvikrenna (Borg I) og Vidgrunnen-Røsvikrenna (Borg II). Kystverket skal utbedre seilingsleden fra ytre Oslofjord og opp til Borg havn ved Fredrikstad fordi dette i dag er en krevende seilas. Det er flere utsatte områder i leden med utstikkende grunner som gjør at fartøyene må foreta mange kursendringer. I Røsvikrenna er det til tider sterk strøm, dette sammen med sidevind og en smal led gjør denne delen av seilasen ekstra krevende. Trafikken er i dag strengt regulert med begrensninger blant annet på sikt, natt og dag seilas, bruk av taubåt, farlig last og begrensninger ut fra skipstørrelse.

Nyhetsliste

Miljødirektoratet tillet Borg-prosjektet

Seilingsleden Røsvikrenna med Borg havn og Øra industriområde i bakgrunnen.

Miljødirektoratet stiller ei rekke strenge krav i tillatinga til mudring, sprenging og deponering i samband med utdjupingsprosjektet i Borg havn i Fredrikstad og innseglinga til denne.

Fakta

Innseilingen til Borg Havn ligger i kommunene Hvaler og Fredrikstad i Østfold fylke. Farleden som går fra Vidgrunnen til Borg Havn ved Fredrikstad er ca. 18 km lang og er stedvis smal og svingete. Glomma munner ut i Fredrikstad. Utløpet til Glomma fører til tider til sterke strømforhold, dette gjør manøvreringsforholdene vanskelige.

Ved å utbedre farleden økes fremkommelighet, kapasitet og trafikksikkerhet. Formålet er å øke bredden fra 90 meter til 150 meter og å øke dybden fra 11,5 meter til 13 meter samt etablere ny snuplass i Fuglevikbukta.

Det er planlagt å mudre ca. 2,3 mill. m³ masse. Massene som skal tas opp består av forurensede og rene masser som skal deponeres i strandkantdeponi  og i sjø deponi. 

Siste nytt