Publisert: , Oppdatert:

Formålet og effekten av tiltaket

Formålet med tiltaket er å oppgradere hele området fra Mandal til Kristiansand, hoved- og bileder, til dagens standard. Dette gjøres for å øke sjøsikkerheten i området. Tiltakene vil øke fremkommeligheten i farvannet ved dag- og nattseilas. Videre vil tiltakene fjerne det økende behovet for vedlikehold av navigasjonsinstallasjoner i området.

For mindre fartøy og fritidsbåter gir tiltakene økt tilgjengelighet til bileder i skjermet farvann, når dårlig vær forsinker heller hindrer seilas i uskjermede hovedleder og på åpent hav. Seilingsledene tilrettelegges slik at fartøyene kan ferdes tryggere i farvannet uten å være kjent i området fra tidligere.

Tiltakene imøtegår klimaendringer med mere vind, og mere ekstremvær ved å styrke sikkerheten i seilingsleder som går i beskyttet farvann. Mindre fartøy og fritidsfartøy har større behov for sikker seilas i skjermet farvann, enn større skip. Store deler av Sør- og Østlandskysten har alternative seilingsleder i beskyttet farvann, hvorav strekningen fra Mandal til Kristiansand er en av disse.

Disse seilingsledene er ofte bileder som i liten grad er tilpasset det trafikkbildet som er i dag, og den trafikkøkning siden storparten av seilingsledene mellom Mandal og Kristiansand ble sjømerket, tiltaket tilrettelegger for sikker seilas inn i det neste århundre og åpner for innføring av ny teknologi.

Effekten av tiltaket
Vedlikeholdsetterslepet i området blir fjernet. Hele sjøområdet med hoved og bileder vil fremstå som nytt, med en sjømerking tilpasset dagens trafikkbilde. Tiltakene vil gi bedre fremkommelighet i farvannet ved nattseilas og dårlig vær, samt økt sjøsikkerhet for mindre skip, fiskefartøy og fritidsbåter.

Etter at tiltakene er iverksatt forventes behovet for drift og vedlikehold i området å avta. Dette sammen med overgang til gjennomført solcelledrift, gir i tillegg tiltakene en klar miljøprofil.

Siste nytt