Publisert: , Oppdatert:

Fornying og oppgradering av seilingsleder fra Mandal til Kristiansand

Kystverket vil gjennomføre en fornying og oppgradering av sjøveien på strekningen Mandal – Kristiansand med oppstart og gjennomføring i 2019. Sjømerking er et kostnadseffektivt tiltak for å forebygge sjøulykker, men må holde tritt med de teknologiske og trafikkmessige utviklingen som skjer langs kysten, hvis den skal ha full ulykkesforebyggende effekt.

Smørsund i nattemørket. (Foto: Leif Andersen)

Kystverket er en nasjonal etat for kystforvaltning, sjøsikkerhet og beredskap mot akutt forurensning, og arbeider for en effektiv og sikker sjøtransport. Kystverket administrerer et system av innretninger for navigasjonsveiledning i Norge.

Veiledning fra navigasjonsinnretninger er en forutsetning for å kunne navigere sikkert langs norskekysten. Dette systemet består av innretninger drevet av Kystverket, kommunale havner og private innretninger drevet av andre. Kystverket er delegert myndighet til å ivareta navigasjonsveiledningen i henhold til havne- og farvannsloven § 19.

Sjøveien på strekningen Lindesnes til Kristiansand ble sikret med navigasjonsinnretninger i tidsperioden 1880–1935. Opp gjennom tiden er det gjort oppgraderinger i enkelte områder. I dag bærer strekningen preg av navigasjonsinstallasjoner som ikke lenger er tilpasset dagens sjøtrafikk.

Vedlikeholdsetterslepet øker
Sjøtrafikkbildet som eksisterte på slutten av 1800-tallet og begynnelsen av 1900-tallet danner fremdeles grunnlaget for sjømerkingen som står der i dag.

Sjøtrafikkbildet har på ett århundre endret seg dramatisk. Sjømerkesystemet fremstår imidlertid tilnærmet uendret. Deler til enkelte installasjoner er ikke lengere i produksjon, og akkumulert behov for vedlikehold, heretter kalt vedlikeholdsetterslepet, for området har økt år for år.

Det er ett nasjonalt krav at Kystverkets anlegg skal ha en oppetid på 99,8%. Det betyr at en lykt eller lanterne skal lyse i 99,8% av nattemørkets timer.

I dag er kravet vanskelig å nå, og med manglende tilgang på kritiske deler vil utviklingen akselerere, hvis Kystverket ikke tar nødvendige grep. Fornying er derfor helt nødvendig hvis sjøsikkerheten skal ivaretas på en tilfredsstillende måte i årene som kommer.

Sammen med Østfold er området Mandal til Kristiansand det området der vedlikeholdsetterslepet i Sørøst er størst.

Prosjektet vil fjerne vedlikeholdsetterslepet på hele kyststrekningen fullstendig.

Bakgrunn for store og omfattende prosjekter
Prosjektet må anses som massivt, og er det hittil mest omfattende prosjektet av sitt slag i landet. Det er flere faktorer som har bidratt til at Kystverket nå er i stand til å gjennomføre ett sjømerkeprosjekt i så stor skala.

Samferdselsdepartementet har gjennom bevilgninger til Kystverket muliggjort et omfattende flåtefornyingsprogram. Prosjektet bygger på at Kystverkets nye multipurpose entreprenør-fartøy beste egenskaper skal kunne utnyttes maksimalt. Dette gjøres ved konsentrert produksjon i et større, men samtidig naturlig avgrenset område.

Erfaring med et stort sjømerkeprosjekt i Indre Oslofjorden, der samtlige navigasjons-installasjoner fra Drøbak til Oslo sentrum ble endret, viser at total fornying av større områder er den absolutt mest kostnadseffektive bruk av Kystverkets ressurser. Dette gir effektiv planlegging, produksjon, transport og logistikk.

Utvikling av en ny generasjon navigasjonsinstallasjoner gjør at produksjons- og byggekostnader går ned, samtidig som behovet for drift og vedlikehold avtar med de nye installasjonene.

Innføringen av det nye digitale planleggings- og innmålingsverktøyet Nautisk Fagsystem, gjør at komplekse og omfattende planer kan utvikles og prosesseres med en høy grad av presisjon. Nye navigasjonsinstallasjoner innmåles med høy presisjon og ekspederes raskt til Kartverkets sjødivisjon for publisering i en kvalitetssikret digital produksjonslinje.

Samferdselsdepartementet satser på at vedlikeholdsetterslepet på navigasjonsinstallasjoner fjernes, og at sjøveien videreutvikles og sjøsikkerheten ivaretas inn i ett nytt århundre.

Siste nytt