Publisert: , Oppdatert:

Bakgrunn for Hammerfestprosjektene

Sjøbunnen i Hammerfest havn er sterkt forurenset av miljøgifter, og Mattilsynet har utstedt kostholdsråd for havna. Med bakgrunn i påvist forurensning er Hammerfest havn utpekt som ett av de prioriterte områdene i regjeringens handlingsplan for opprydding i forurenset sjøbunn, jf. Stortingsmelding nr. 14 (2006 - 2007) "Sammen for et giftfritt miljø".

Hammerfest kommune ønsker å gjennomføre opprydding av forurenset sjøbunn i havna i kombinasjon med bygging av ny sentrumskai, der deponi for forurensa sediment innebygges i kaia. Med en slik løsning oppnår kommunen både opprensing av sjøbunnen i havna og tiltrengt økt kaikapasitet.

Prosjektet «Hammerfest ren havn» har følgende langsiktige mål (effektmål):

  • Mattilsynets kostholdsråd for havna skal oppheves
  • Forurensningen i havnesedimentene skal ikke overskride tilstandsklasse II (god miljøtilstand)
  • Nye kaianlegg skal ha stor kapasitet, kostnadseffektiv drift og fleksibilitet for internasjonale sikkerhetskrav (ISPS)
  • Nye kaianlegg skal gi et positivt bidrag til det offentlige byrommet med bl.a. økt tilgjengelighet og aktivitet for allmennheten

For at prosjektene skal nå disse langsiktige målene, planlegges det å mudre deler av sjøbunnen i havna, og tildekke andre deler av sjøbunnen med rene masser. Kystverket har planer om utdyping av farledene til henholdsvis Fuglenes og Forsøl. Det er avdekket betydelige synergier mellom «Hammerfest ren havn» og Kystverkets to farledsprosjekter. «Hammerfest ren havn» har behov for masser for å fylle opp cellespuntdeponiet. Ved samarbeid kan «Hammerfest ren havn» bruke massene fra Kystverkets prosjekter til dette, mens Kystverket på sin side slipper å bygge egne deponier for håndtering av sine mudringsmasser. I tillegg vil det være synergieffekter for rigg og drift, prosjekt- og byggeledelse, miljøovervåking og rapportering til myndighetene.

På denne bakgrunn planlegges tiltakene i Hammerfest ren havn, Kystverkets prosjekter ved Fuglenes og Forsøl samt oppgraderinga av Fuglenes fiskerikai organisert som et samarbeidsprosjekt. Partene i samarbeidet er Hammerfest kommune, Hammerfest havn KF og Kystverket. Intensjonsavtale mellom partene ble signert september 2016.

Gjennomføring av samarbeidsprosjektet forutsetter at det kommer på plass en samlet finansiering av de planlagte tiltakene. Finansieringsparter vil være Hammerfest havn KF, Hammerfest kommune og Kystverket. I tillegg forutsettes det at Hammerfest kommune få refundert deler av sine kostnader fra Miljødirektoratet. Kystverket vil være tiltakshaver og byggherre for samarbeidsprosjektet.

Prosjektet arbeider for å få på plass finansiering for oppstart tidlig i 2019.

Siste nytt