Publisert: , Oppdatert:

Hva skal gjøres?

Her finner du en kort beskrivelse av hvilke tiltak hvert av de fire delprosjektene omfatter.

Del A. Delprosjekt «Hammerfest ren havn»

 • Etablering av strandkantdeponi i sentrumskaia i Hammerfest, med plass til 88 000 m3 masser. Strandkantdeponiet består av spuntceller. Deponiet vil bli fundament for ny sentrumskai.
 • Mudring av ca. 22 000 m2 forurensa sjøbunn i Hammerfest havn med ca. 21 000 m3 forurensa sedimenter. Mudringsmassene legges i strandkantdeponiet
 • Tildekking av ca. 70 000 m2 forurensa sjøbunn i Hammerfest havn med ca. 47 000 m3 rene masser
 • Etter at deponiet ved sentrumskaia er fylt opp og lukket, vil ny sentrumskai bli bygd over dette, med nye havnebygg og bedre forhold for passasjerer og gods.

Oversikt over planlagte tiltak i Hammerfest havn (merk at bokstavene i figuren samsvarer ikke med delene i beskrivelsen).

Del B. Delprosjekt utvidelse av Fuglenes fiskerikai

 • Utfylling av ca. 3 600 m2 sjøområde, for landvinning
 • Pæling for kaiutvidelse i et ca. 1 800 m2 stort område av sjøbunnen
 • Tildekking av ca. 4 300 m2 forurensa sjøbunn med rene masser i forkant av utfylling og pæling

Del C. Delprosjekt farledsmudring ved Fuglenes

 • Havnemudring av ca. 16 000 m2 sjøbunn ved Fuglenes, med ca. 8 000 m3 forurensa sedimenter og ca. 18 000 m3 rene sedimenter
 • Mudringsmassene legges i strandkantdeponiet i Sentrumskaia

Del D. Delprosjekt farledsmudring ved Forsøl

 • Mudring i farleden og foran fiskerikaier i Forsøl av ca. 62 000 m2 sjøbunn, med ca. 5 000 m3 forurensa mudringsmasser og ca. 64 000 m3 rene mudringsmasser
 • De forurensa mudringsmassene legges i strandkantdeponiet i Sentrumskaia, sammen med ca. 36 000 m3 av de rene mudringsmassene
 • De resterende ca. 28 000 m3 rene mudringsmassene, som det ikke er plass til i strandkantdeponiet, planlegges deponert i sjøen utenfor Forsølholmen
 • Farleden vil få oppgradert merking med HIB (Hurtigbåtmerker med indirekte belysning)

 

Oversikt over planlagte tiltak i innseilingen til Forsøl havn

Siste nytt