Publisert: , Oppdatert:

Forprosjektrapport for Innseiling Grenland

Her kan du lese sammendraget fra forprosjektrapporten for Innseiling Grenland, eller laste ned hele rapporten.

Forside GrenlandsrapportInnseilingen til Grenland er delt i to hovedleder: Langesundbukta-Dypingen-Skien (Kjørtingen) og Helgeroafjorden/Kalven (Kalvenløpet). Farledene ligger i Bamble og Porsgrunn kommune i Telemark fylke, samt Larvik kommune i Vestfold fylke. 

Her kan du laste ned hele dokumentet, eller ved å trykke på bildet til høyre.

Farleden er sterkt trafikkert og de største havneanleggene er Herøya-, Rafnes- og Brevikterminalen. Seilasen inn til havneanleggene er underlagt Brevik VTS (Vessel Traffic Service) og er regulert i sjøtrafikkforskriften, bl.a. med hensyn til møtende trafikk, sikt, bruk av taubåt og krav om bruk av los. Det er også fartøyer med farlig last som bruker farleden.

Innseilingen karakteriseres som vanskelig og det forventes ytterligere økning av trafikkgrunnlaget. Uten tiltak i farvannet vil en økning av skipstrafikken føre til økt risiko for at uønsket hendelse inntreffer. Økt sikkerhet oppnås ved å øke fartøyenes manøvreringsrom, og dermed økt sikkerhetsmargin ved at farleden blir bredere, dypere og med færre kursendringer.

Prosjektet Innseiling Grenland er delt i fire tiltaksområder; Gamle Langesund

(vest av Geiterøya), Kløvsteinbåen, Midtbåen og Orebuktbåen. Tiltaket i Gamle Langesund er en utretting av leden, som korter ned utseilt distanse og reduserer behovet for retningsjustering under seilasen. Gjennomført utdyping vil bidra til økt regularitet og dermed gjøre sjøtransporten mer attraktiv.

I Meld. St. (2012 - 2013) Nasjonal Transportplan (NTP) 2014 – 2023 er utbedringstiltak i innseilingen til Grenland prioritert i 2018 – 2023. Tiltaket er tatt med i Kystverkets Handlingsplan for 2018 – 2023.   

Det er prosjektert utdyping for fartøyer med dypgående på henholdsvis 12,5 m og 14 m i farleden. Totalt omfatter prosjektet ca. 126 000 m3 faste masser. Det er lite løsmasser i områdene og det er ikke påvist forurensede sedimenter.

Det er gjennomført en usikkerhetsanalyse av prosjektkostnadene for innseilingen til Grenland. Analysen ble gjennomført ved hjelp av metoden Anslag 4.0 fra Statens Vegvesen. Kostnadsoverslaget viste P 50 = 84.9 mill. kr. inkl. mva. (Merkekostnader er inkludert i usikkerhetsanalysen med 12.9 mill. kr. eks. mva.)

Resultatene fra Risikoanalysen utført av Safetec viser at sannsynligheten for en skipsulykke totalt sett er estimert å reduseres med ca. 35 % for analyseområdet som helhet etter gjennomførte farledstiltak. Sannsynligheten for oljeutslippsom følge av skipsulykker reduseres for alle størrelser utslipp, og prosentvis mest for de største utslippene. Ser man bare på utslippsfrekvens er det estimert en reduksjon på 45 % etter tiltak.

Kystverket anser at forholdet til naturmangfoldloven og prinsippene i §§ 8 til 12 er ivaretatt ved de foreliggende vurderinger og utredninger.

Virkningen av tiltakene er vurdert i jf. Vannforskriften § 12. Det er ikke forventet at tiltaket vil få spesielle negative virkninger på vannforekomstene.

Med unntak av Mølen fuglefredningsområde (verneområde) er utdyping og deponering ikke i konflikt med marinarkeologiske funn, statlig sikrede friluftsområder, verneområder eller fiskeriinteressene. Kystverket SØ har vært i kontakt med Fylkesmannen i Vestfold i forbindelse med søknad om dispensasjon fra verneforskriften jf. Naturmangfoldloven § 48 (Dispensasjon fra vernevedtak).

Det er registrert kabler og ledninger i tiltaksområdene. I følge Forsvarets operative hovedkvarter er det ingen kjente registreringer av miner/eksplosiver.

Siste nytt