Publisert: , Oppdatert:

Luonnon monimuotoisuus ja ekosysteemi

Kystverket on antanut Multiconsult Norge AS:n tehtäväksi selvittää niitä mahdollisia vaikutuksia, joita Jouluvuonoon johtavan väylän suunniteltu parantaminen (ruoppaus) voi aiheuttaa Tenojoen suualueen luonnon monimuotoisuudelle. Tämän vuoksi on laadittu kaksi asiantuntijaraporttia, jotka käsittelevät tuulenkaloja, lohikaloja ja luonnon monimuotoisuudelle kokonaisuudessaan aiheutuvia vaikutuksia. Selvityksissä pyritään kuvailemaan vaikutusalueen ominaisuuksia ja luontoarvoja sekä hahmottelemaan suunnitellun ruoppauksen näille luontoarvoille mahdollisesti aiheuttamia vaikutuksia.

Vaikututtavuusarviointi luo omalta osaltaan tärkeän lähtökohdan vastuuviranomaisten tehdessä päätöksensä siitä, myönnetäänkö suunnitelmien toteuttamiseen lupa ja mahdollisesti millä ehdoilla.

Suunniteltua toimenpidettä selvittävän vankan tietoperustan luomiseksi on tehty hyvin paljon työtä. Siihen sisältyvät raportit on koottu välilehdelle Hankkeen yhteydessä laaditut raportit.

Luonnon monimuotoisuutta ja ekosysteemejä koskevaan tietoperustaan on sisällytetty seuraavaa:

  • Tutkimukset, joilla rajoitetaan sedimenttien mahdollista saastumista
  • Geotekniset tutkimukset
  • Hiekan kulkeutumisen mallinnus
  • Virtaus- ja sameusmittaukset sedimentin leviäminen mukaan lukien
  • Meriympäristön ja luontotyyppien kartoitus
  • Tutkimukset, jotka koskevat tuulenkalojen lajijakaumaa ja paikallista populaatiorakennetta Tenonvuonossa laajat DNA-analyysit mukaan lukien
  • Paikallisia tuulenkalaesiintymiä koskeva asiantuntijaraportti
  • Lohikaloja ja kansallista lohivuonoa koskeva asiantuntijaraportti
  • Luonnon monimuotoisuudelle ja ekosysteemille aiheutuvien vaikutusten arviointi

Toimenpidettä koskevan lupahakemuksen lähtökohtana on pidetty olemassa olevaa tietoperustaa ja sillä tavoin suojella toimenpidealueen luontoarvoja mahdollisimman hyvin.

Siste nytt