Publisert: , Oppdatert:

Tilskudd til kommunale fiskerihavnetiltak

Meld. St. 22 (2015-2016) Nye folkevalgte regioner – roller, struktur og oppgaver, vedtatt i Stortinget, medfører at Kystverkets ansvar for forvaltning av statlige fiskerihavner overføres til de nye regionene fra og med 2020. Som følge av regionreformen vil også tilskuddsordningen forvaltet av Kystverket avsluttes fra og med 2020. Siste søknadsrunde er gjennomført for tilskudd som skal tildeles i 2019.

Midlene som har fulgt ordningen overføres fra ogmed 2020 som frie midler til fylkeskommunene. Kommuner som har spørsmål til tilskuddsordninger for fiskerihavner, bes ta kontakt med den aktuelle fylkeskommune for informasjon om eventuelle nye ordninger form 2020.

Relaterte dokumenter

Siste nytt