Overgang til IALA-standard

De kommende årene skal Kystverket legge om sektorene på cirka 1900 fyrlykter, såkalte sektorlykter. Lyktene skal over på standarden som er definert av den internasjonale maritime organisasjonen IALA (International Association of Lighthouse Authorities).

Her er informasjonsfilmen om omleggingen

Illustrasjonen viser hvordan sektorinndelingen vil endres ved omlegging til IALA-standard. Den ene delen viser før, og den andre etter. Dra den vertikale streken frem og tilbake for å se endringene.

Bakgrunn

På verdensbasis har Norge den mest utbredte bruk av sektorlykter, med i overkant av 1900 sektorlykter. Disse objektene er viktige for sikker navigasjon langs Norges kyst. Grunnet ulike forhold er Norges bruk av sektorlykter ikke helt i samsvar med IALA sine retningslinjer. Mange av Norges sektorlykter er også etablert før IALA ble dannet i 1957.

Kystverket har gjennom arbeidet med Nasjonal transportplan 2018-2029 (NTP) initiert mange mulige større satsninger. En av disse er modernisering av sektorlyktene. Første trinn i arbeidet med NTP-arbeidet på dette området var at Samferdselsdepartementet, på bakgrunn av Kystverkets innspill, utredet samfunnsøkonomisk analyse for modernisering til LED-basert lyskilde i sektorlyktene i 2015. Denne analysen viste positivt nytte av tiltaket, da som en ren kostnadsbesparelse i fremtidige driftsutgifter. Sjøsikkerhetsmessige effekter ble ikke prissatt.

Andre trinn i arbeidet var at Kystverket besluttet å analysere hvorvidt en skulle skifte til IALA-standard. Denne analysen ble gjennomført av DnV GL, i samarbeid med interne kystverkressurser, samt innhenting av eksterne innspill. I denne analysen ble sjøsikkerhetsmessig nytte estimert, og den viste at tiltaket hadde positiv nytte.

Sektorlykter har vært i bruk i Norge i over hundre år, de første lykter ble installert sent på 1800-tallet. Sektorlykter har vist seg å være en effektiv og god metode for å gi god navigasjonsveiledning langs Norges kyst. Norges kyst er krevende rent navigasjonsmessig. Det er tusenvis av øyer, mange alternativer leder, kryssende leder og blanding av flatt landskap og bratte fjell. Sektorlykter kan dekke store arealer og de kan angi stevnepunkt i mange retninger, samt markere farer i andre sektorer. Sektorskiller angir stedlinjer for navigatøren, noe som er unikt for sektorlykter (delvis også overretter). Norge har mindre bruk av overretter enn i mange andre land, siden vi ofte har utfordringer med å plassere øvre eller nedre overrett grunnet topologiske forhold. Vi har heller vi ikke samme bruk av bøyerekker inn til havner som andre land, også dette på grunn av i topologiske forhold. Totalt gir dette et bilde der sektorlykter er mye mer brukt enn i andre land.

Kystverket skal arbeide med å redusere risikoen for menneskelige feil, da de utgjør en stor andel av årsakene til ulykker til sjøs som grunnstøtinger og kollisjoner. Overgangen til IALA-standard bidrar til å minke sannsynlighet for menneskelige feil. Forveksling av sektorer på lykter, eller usikkerhet til hvilken side av hvit sektor en befinner seg på, tas bort ved en konsistent overgang til den internasjonale standard.

Andelen seilaser som utføres med farledsbevis, der innehaver ikke er norsk statsborger, har økt de senere år. Overgang til IALA-standard vil sørge for at Kystverkets bruk av sektorlykter samsvarer med IALA-standard og opplæring på internasjonale maritime skoler. Kystverkets oppsett av sektorlykter vil da samsvare med farledsbevisinnehaver sin opplæring, og de vil da ha større forutsetning for å håndtere den «utstrakte bruken av sektorlykter» i Norge på en bedre måte.

Kystverket jobber aktivt for en effektiv og sikker sjøtransport, og vår visjon er å utvikle kysten og havområdene til verdens sikreste og reneste. Overgangen til IALA-standard for sektorlykter er et tiltak i tråd med dette.

Farledsprosjektet Innseiling Oslofjorden, som ble ferdigstilit i 2017, er et eksempel på hvordan det blir med den nye standarden. Her kan du lese mer om det prosjektet.  

Nyhetsliste

Relaterte dokumenter

Siste nytt