Publisert: , Oppdatert:

Samfunnsnytten ved godsoverføring

Transportaktivitet påfører samfunnet (eksterne) kostnader i form av ulykker, støy, kø, lokal luftforurensning, klimagassutslipp og slitasje på infrastruktur. 

Sammenlignet med veitransport innebærer sjøtransport færre ulykker, redusert utslipp til luft og reduserte vedlikeholdskostnader per tonnkilometer. En overføring av godstransport fra vei til sjø, vil derfor bidra til en samlet reduksjon av samfunnets eksterne kostnader fra godstransport.

Tilskudd til godsoverføring baseres på den beregnede reduksjonen i samfunnets kostnader ved godsoverføring, kalt nytteverdi. Nytteverdien fremkommer som differansen mellom eksterne kostnader på veg og eksterne kostnader på sjø.

Kystverket har utviklet en kalkulator beregning av nytteverdien ved godsoverføring. Søkere av tilskuddet må forhåndsberegne nytteverdien. For å kunne beregne nytteverdien må strekningen for godstransporten og forventet mengde gods angis i kalkulatoren. Ved rutetrafikk må man beregne nytteverdien i antall strekninger. Kystverket kan ved behov assistere søker i beregningen. 

Ved eventuelle spørsmål om beregningsverktøyet send e-post til godsoverforing@kystverket.no

Relaterte dokumenter

Siste nytt