Publisert: , Oppdatert:

Hva kan du søke tilskudd til?

Tilskudd kan tildeles prosjekter som fører til godsoverføring fra norske veier til sjø og som har en klar nytteeffekt for samfunnet. 

Et prosjekt defineres av ruten (seilingsmønster), godset som skal fraktes, alle relaterte tjenester og den overførte veitransporten. 

Støtten gis i utgangspunktet kun til nye ruter, ettersom støtten skal gi varig godsoverføring, og ikke gå til dekning av transportkostnader for gods som allerede fraktes på sjø.

I særlige tilfeller kan det gis tilskudd til eksisterende tilbud som ellers står i fare for å bli lagt ned og godset overført til vei. Tilskuddet skal i slike tilfeller gå til oppgradering av det eksisterende tilbudet slik at det på sikt blir levedyktig uten støtte. For denne type søknad gjelder særlige vilkår. For nærmere informasjon, se i retningslinjene for ordningen.

 

Siste nytt