Publisert: , Oppdatert:

Saksbehandling

Saksbehandlingen følger forvaltningsloven. Forutsatt at søknaden er komplett ved søknadsfrist, skal søknader behandles så raskt som mulig innenfor seks uker. Ved kompliserte søknader som krever innhenting av tilleggsinformasjon må det påregnes mer tid.

Saksbehandlingen tar utgangspunkt prosjektets oppfyllelse av ordningens tildelingskriterier. Dersom antall støtteberettigede søknader overstiger tilgjengelige midler vil Kystverket prioritere de søknadene som oppfyller alle tildelingskriterier etter nytteverdi per støttekrone, og deretter etter beregnet nytteverdi.

Behov for verifisering av opplysningene i søknad vil bli vurdert individuelt. Dokumentasjon på tilgang til gods er ikke påkrevd, men vil kunne styrke søknaden. 

Alle søknader besvares skriftlig. Innvilgede søknader mottar et tilskuddsbrev som vil inneholde

  • Kystverkets vurdering av prosjektet, herunder detaljer om seilingsmønster, type rutetilbud, fartøy og godsoverføring i hver periode,
  • Relevante vilkår for tilskuddet, herunder rapporterings- og utbetalingsvilkår.

Alle vedtak kan påklages jf. fvl. §28 innen 3 uker etter at vedtaket er mottatt. Klager har rett til å se sakens dokumenter, jf. forvaltningslovens §§ 18 og 19. Dersom Kystverket opprettholder vedtaket vil klagen videresendes til Samferdselsdepartementet for endelig behandling.

Siste nytt