Publisert: , Oppdatert:
- Anders Helge Nilsen

Farledsbevisprøven

Du må avlegge prøve for å få farledsbevis klasse 1, 2 eller 3.

Hva må du kunne på prøven?

Under farledsbevisprøven skal søkeren vise at han/hun innehar tilstrekkelig kunnskap om og ferdigheter i:

 • kystnavigasjonsmetodikk, herunder kunnskap om farvannets beskaffenhet, oppmerking og fyrbelysning, trafikkforholdene, havner og ankerplassene i de aktuelle områdene;
 • strømforhold og andre forhold av betydning for sikker navigering og manøvrering, herunder områder der det må påregnes gruntvannseffekt;
 • det eller de fartøy det søkes farledsbevis for, utrustning, manøvreringsegenskaper, lastekapasitet og om hvilke lastetyper fartøyet er sertifisert for å føre
 • kystruteplanlegging og kartforståelse;
 • gjeldende regelverk for de aktuelle områdene, herunder seilingsregler og krav til rapportering;
 • forhold av betydning for sikkerhet og miljø i de aktuelle områdene, herunder lokale beredskapsordninger ved ulykke;
 • engelsk språk som er tilstrekkelig for problemfri kommunikasjon;
 • manøvrering av den aktuelle fartøystypen;
 • optisk navigering, herunder riktig bruk av fyr og merker;
 • radarnavigering og riktig bruk av fartøyets øvrige navigasjonshjelpemidler;
 • kommunikasjon og samhandling på bro;
 • bruk av taubåt når det er aktuelt.

Bestilling av sensorlos for klasse 1 og 2 prøver:

Når du ønsker å gjennomføre prøven må du bestille sensorlos til prøven. Det gjør du ved å registrere den planlagte seilasen i SafeSeaNet Norway, klikke på valget "Register PEC exam candidate" og legge inn nødvendige opplysninger for bestillingen.
Tidligere måtte man benytte "remarks"-feltet for å bestille los, dette gjelder ikke lenger. 

Du vil så motta informasjon fra Kystverkets losformidling om status for din bestilling av sensor. Lostjenesten er tidvis under stor etterspørsel så husk å være ute i god tid med din bestilling.

OBS:

 • Dersom du har bestilt sensor til farledsbevisprøven, men ikke til losing skal det være til stede en navigatør med gyldig farledsbevis på broen for å ivareta sikker navigasjon.
 • Dersom det er skipperen som skal gjennomføre prøven må det krysses av for "Order pilot" i tillegg. Dette må gjøres fordi det ikke er tillatt å seile med farledsbevis der hvor kapteinen ikke har gyldig sertifikat. 

Hvorfor og hvordan gjennomføres farledsbevisprøver?

En bestått farledsbevisprøve sikrer at navigatøren har de nødvendige farvannskunnskaper og at han/hun evner å seile trygt og sikkert. For klasse 1 og 2 må prøven avlegges for Kystverket. Prøven gjennomføres om bord i fartøyet hvor søker blir evaluert av en statslos. For klasse 3 kan rederiene bruke farledsbevisassessorer istedenfor statlos. 

 • Kystverket fastsetter representative prøver for større områder. Kystverket har etablert representative prøver for hele landet inkludert Svalbard, totalt 9 prøver. I tillegg er det fastsatt tre innseilinger til offshore baser som er representative for de øvrige offshore basenes innseilinger. Last ned dokumentet om representative prøver nedenfor.
 • Det er en forutsetning at erfaringskravene er oppfylt for å få hele de definerte områdene. Dersom navigatøren ikke har erfaring fra hele området vil det bli gitt en avgrenset del av området, selv om det er avlagt en representativ prøve. Navigatøren vil imidlertid få sitt farledsbevis utvidet til nye farvann i samme område utelukkende basert på at erfaringskravet senere blir innfridd. Dette gjelder ikke for klasse 1 hvor det må avlegges prøve for hver ny farled.
 • Farledsbevisprøven må også avlegges ved utvidelse av farledsbevisets gyldighetsområde. Ved utvidelse kan Kystverket bestemme at kravet om prøve helt eller delvis kan fravikes ved korte farleder med lav risiko eller dersom søker har betydelig fartstid på norskekysten.
 • Kystverket kan, av sikkerhetsmessige årsaker, kreve at prøven gjennomføres som nattseilas. Dersom det gjelder din prøve vil du får beskjed om dette når du melder deg opp til prøve i SafeSeaNet Norway.
 • Dersom du stryker vil det være en karantenetid på 4 uker før ny prøve kan gjennomføres. Skyldes stryket feil ved den praktiske gjennomføringen av seilasen må du i tillegg dokumentere minimum 2 nye seilaser i samme led før ny prøve kan gjennomføres.
 • På fartøy hvor et ECDIS system presenterer fartøyets systemberegnede posisjon vil Kystverket kunne kreve at skjermen dimmes ned eller dekkes til. Dette gjøres i den hensikt å kontrollere dine navigasjonsferdigheter uten systemets posisjoneringsstøtte, tilsvarende å navigere ved hjelp av papirkart.

Fakta

Vil du forberede deg til prøven? 

Last ned evalueringsskjema for farledsbevisprøven.

Evalueringsskjemaet benyttes ved prøver med los og assessor, men kandidaten kan få tilgang til dokumentet på forhånd for å sette seg inn i temaene.

Siste nytt