Publisert: , Oppdatert:
- Tor Erlend Gjærde

Regelverk, farledsbevisordningen

Fartøy over en viss størrelse er lospliktige når de seiler innenfor Norges grunnlinje (fastlandet og Svalbard). En navigatør med gyldig farledsbevis kan ofte ivareta denne losplikten uten å bruke los.

Forskrift om losplikt og bruk av farledsbevis (lospliktforskriften) kan du lese her.

Trykk på snarvei under for å gå til avsnitt:

Med et farledsbevis (FB) kan du ...

 • Seile uten los i de lospliktige farledene eller områdene som er angitt i farledsbeviset med de fartøyene som er inkludert i beviset. Det er visse vilkår og begrensninger for bruk av farledsbevis. Disse fremgår av selve farledsbeviset eller av lospliktforskriften §§ 15 til 17 og § 21 når det gjelder kadettfarledsbevis.  Lokale begrensninger langs kysten fremgår av forskriftens Vedlegg 3.

Tilfeller der FB ikke kan utstedes, lospliktforskriften § 9

 • Fartøy med en lengde på 150 meter eller mer (med visse unntak som følger av § 9 fjerde ledd, se mer informasjon under).
 • Atomdrevne fartøy.

Tilfeller der farledsbevis ikke kan benyttes, § 17 i lospliktforskriften

Farledsbevis kan ikke benyttes ved transport av stoffer som er regulert i INF-koden eller ved føring av følgende flytende laster i bulk (gjelder også supply skip):

 • Kondenserte gasser, jf. IGC-koden, kapittel 19.
 • Stoffer i forurensningsategori X som er regulert i MARPOL vedlegg II, jf IBC-koden, kapittel 17.
 • Stoffer i forurensningskategori Y som er regulert i MARPOL vedlegg II, jf. IBC-koden kapittel 17, alle stoffer som er regulert i MARPOL vedlegg I og stoffer som har et lavere flammepunkt enn 23 grader (Celsius), når fartøyet har enkelt skrog og en lengde på 70 meter eller mer.
 • Stoffer i forurensningskategori Y som er regulert i MARPOL vedlegg II, jf. IBC-koden kapittel 17, alle stoffer som er regulert i MARPOL vedlegg I og stoffer som har et lavere flammepunkt enn 23 grader (Celsius), når fartøyet har dobbelt skrog og en lengde på 90 meter eller mer.
 • Likt med at fartøy fører stoff som nevnt i første ledd, regnes at fartøyet har ført slikt stoff, og at tankene ikke er rengjorte og fri for stoffet.

I særlige tilfeller kan Kystverket etter søknad bestemme at farledsbevis likevel kan benyttes ved føring av stoffer som nevnt i første ledd.

Er fartøyet ferdig losset, men har vaskevann (Cargo-SLOP) om bord?

 • Som nevnt ovenfor kan ikke fartøy som fører stoff som nevnt i lospliktforskriften §17 punkt 1 bokstaver b,c og d benytte farledsbevis, men må benytte los for seilas i norske farvann.
 • Men når lasten er levert, tankene er rengjort og fartøyet kun holder ”vaskevann” kan fartøyet benytte farledsbevis som om de ikke var lastet. Vaskevannet må da inneholde minimum 98 prosent vann.

Slep av gjenstander:

§ 3 - annet ledd bokstav e) fritar slepefartøy fra losplikten under følgende vilkår:

 • slep av fiskemerder mellom lokaliteter når:

a) slepte gjenstanders totale lengde ikke overstiger 130m

b) slepets totale lengde ikke er lengre enn minste farledsbredde

c) fartøyet har på AIS, og har fastmontert VHF for kommunikasjon med VTS og andre fartøy

d) fartøyet informerer Kystverkets losformidling om slepet senest 1 time før oppdraget starter, dersom seilasen skjer i tjenesteområdet til en av Kystverkets VTSer skal meldingen rettes dit.

§ 16 annet ledd lister følgende spesielle vilkår for slep for slepefartøy som har farledsbevis:

Farledsbevis kan ikke benyttes om gjenstanden er større enn følgende:

 • 75m langt, 30m bredt, 8m dypt, unntatt når:

a) det er et fartøy med fartssertifikat som slepefartøy, da kan rørslep med maks lengde 505m, maks bredde 12m og maks dypgang 0,5 meter slepes,

b) det er et fartøy med fartssertifikat som slepefartøy, da kan fiskemerd(er) med total maks lengde 300 meter, maks dypgang 0,7 meter slepes.

Unntak fra enkelte lengdebegrensninger for bruk av farledsbevis

FB for fartøy over 150 meter i særlige tilfeller, §9 fjerde ledd i lospliktforskriften.

 • Dersom ditt fartøy er over 150 m og (alle kriterier må oppfylles) kan du i henhold til lospliktforskriftens § 9 fjerde ledd søke Kystverket om å kunne benytte farledsbevis til å ivareta losplikten selv om fartøyet er lengre enn 150 meter.
 • Kriterier:
  • regelmessig anløper faste havner minimum to ganger per måned;
  • har en brobesetning og vaktordning som gjør det mulig å ha to dekksoffiser på broen under seilas i det aktuelle lospliktige farvannet og at minst en av dekksoffiserene har eller skaffer seg farledsbevis klasse 1, og
  • ikke fører farlig eller forurensende last (se lospliktforskriftens §§ 3, 6, og 17).

Om søknaden
Du må oppfylle kriteriene ovenfor for at Kystverket skal vurdere din søknad. Et unntak her vil gjelde fartøyet og søknaden må også utformes til å gjelde fartøyet (ikke farledsbevisinnehavere).

Send søknad til:
E-post: post@kystverket.no  
Post: Kystverket, Postboks 1502, 6025 Ålesund
NB: husk å dokumentere at kriterier er oppfylt.

Unntak fra begrensningen i  §17. første ledd (d)

 • Din søknad må oppfylle kriteriene nedenfor for at Kystverket skal vurdere en søknad om å øke lengdebegrensningen i lospliktforskriftens § 17 første ledd bokstav d fra 90 til 110 meter for et fartøy. 
 • Unntaket vil eventuelt bli gitt på fartøyet og søknaden må derfor utformes til å gjelde fartøyet (ikke farledsbevisinnehaveren).
 • Kriterier:
  • Fartøyet må ha godkjent ECDIS system.
  • Hvis fartøyet bruker tungolje til fremdrift må disse oppfylle de krav som er vedtatt av IMO i 2006, beskyttelse av bunkerstankene med dobbelhud tilsvarende som lastetankene.
  • Redundant framdrift ”Nødfremdrift”.

Fartøy som fører  vegetabilsk olje og fiskeolje. (IBC navn rapseedoil,fishoil) må kun oppfylle det første kriteriet om ECDIS. Det må i tillegg vurderes konkret om antall lastetanker gjør at konsekvensen ved et eventuelt uhell vil være begrenset.

Send søknad til:
e-post: post@kystverket.no  
Post: Kystverket, Postboks 1502, 6025 Ålesund
NB: husk å dokumentere at kriterier er oppfylt.

Inndragning og kontroll av farledsbevis

 • Kystverket kan inndra farledsbevis og kadettfarledsbevis for en bestemt tid eller for alltid i henhold til havne og farvannsloven § 47 og lospliktforskriften § 24 annet ledd dersom:
  • innehaveren overtrer bestemmelser i lov, forskrift eller enkeltvedtak som gjelder sikkerheten til sjøs eller
  • innehaveren bryter vilkår for å ha farledsbeviset eller kadettfarledsbeviset eller
  • innehaveren blir involvert i forhold, eller det foreligger omstendigheter, som gjør at han eller hun åpenbart ikke er skikket til å ha farledsbeviset eller kadettfarledsbeviset.
  • innehaveren ikke gir opplysninger eller dokumentasjon som er nødvendig for å kontrollere at han eller hun fyller vilkårene for å ha beviset, eller
  • vesentlige forhold som lå til grunn for utstedelsen av beviset er endret
 • Kystverket er tilsynsmyndighet og kan foreta kontroll for å sikre at vilkårene for å inneha og benytte farledsbevis, kadettfarledsbevis eller kvalifikasjonsbevis som assessor foreligger. I henhold til havne og farvannsloven § 38 skal Kystverket ha uhindret adgang til fartøy som er lospliktige etter lospliktforskriften § 6 i den utstrekning det er nødvendig for gjennomføringen av tilsynet.
 • Fartøy, rederi og innehaver av farledsbevis skal, når tilsynsmyndigheten krever det, fremlegge dokumentasjon som er relevant for å føre tilsyn med at bestemmelsene om plikt til å bruke los eller benytte navigatør med farledsbevis blir overholdt.

Overgangsordning i forbindelse med ny lospliktforskrift.

Innehaver av farledsbevis som per 31.12.2014 har rett til å seile i en farled hvor det innføres lokale begrensninger eller eksisterende lokale begrensning endres fra og med 1.1.2015, beholder sine rettigheter inntil farledsbeviset må fornyes neste gang. Ved fornying vil kravene i § 19 gjelde.  

Pris:
En farledsbevisavgift er gjeldende ved gjennomføring av prøve, utstedelse, utvidelse, fornyelse, og ved endring av fartøy knyttet til farledsbevis.

Siste nytt