Publisert: , Oppdatert:
- Bjørnar Jon Kleppe

AIS regelverk og brukarkrav

Farty over en viss størrelse er ved internasjonal lovgiving pålagt å bruke AIS utstyr under seglas.

Kystverket har etablert det nasjonale nettverket AIS Norge, som er eit system for mottak av AIS signaler frå skip langs norskekysten. Dette er i tråd med EU direktiv 2002/59/EF som omhandlar etablering av eit felles europeisk trafikkovervakings- og informasjonssystem for skipsfarten.

FNs sjøfartsorganisasjon IMO (International Maritime Organization) har innført internasjonalt krav for klasse A AIS for fartøy som faller inn under SOLAS konvensjonen frå 1974. Kravet finnes i kapittel V (Safety of Navigation) Regulation 19, og seier at AIS utstyr skal vere i operasjon såframt ikkje internasjonale avtaler, regler eller standardar fordrar vern av navigasjonsinformasjon.

Bærekravet til AIS om bord på fartøy er regulert av Sjøfartsdirektoratet, og kravene finner man i forskrift 5. september 2014 nr. 1157 om navigasjon og navigasjonshjelpemidler for skip og flyttbare innretninger og i  forskrift 13. juni 2000 nr. 660 om konstruksjon, utstyr, drift og besiktelser for fiske- og fangstfartøy med største lengde på 15 meter og derover.

Farty som i medhald til dei overnemnte krav er pålagt å gå med klasse A AIS- transponderar:

  • Lasteskip med bruttotonnasje 300 eller mer.
  • Passasjerskip i utenriksfart.
  • Passasjerskip med bruttotonnasje 300 eller mer i innenriksfart.
  • Passasjerfartøy med bruttotonnasje 150 eller mer i innenriksfart når de kan oppnå en hastighet på 20 knop eller mer.
  • Flyttbare innretninger.
  • Europeiske fiskefartøy over 15 meter.

Farty som ikkje er underlagt bærekrav kan også utstyres med klasse A AIS-transpondar om eigar/reiar finner dette formålstenleg. Slike farty kan også utstyres med klasse B AIS-transpondar som er berekna på mindre farty og lystfarty.

Siste nytt