Publisert: , Oppdatert:

Nasjonalt arbeid med e-navigasjon

FNs sjøfartsorganisasjon IMO har valgt ut seks e-navigasjonsløsninger som skal testes ut og implementeres globalt innen 2019. Fra myndighetssiden i Norge er det Kystverket og Sjøfartsdirektoratet som legger til rette for utvikling av e-navigasjon nasjonalt.

Fra Kystverkets side skal det gjennomføres demonstrasjon og testing av brukerorienterte e-navigasjonstjenester i Norge. Dette er en videreførelse av påbegynt arbeid fra tidligere år. 

Arbeid i 2019:

Digitale ruter og ruteinformasjon

  • Videreføre arbeidet med å etablere digitale ruter for seilas til / fra havner langs norskekysten. Ruter for fartøy som skal seile langs kysten skal gjøres tilgjengelige.
  • Arbeidet omfatter å sette opp infrastruktur med database over rutene og nettside og andre grensesnitt for formidling til navigatører/fartøy. Infrastrukturen skal kobles opp mot Kystverkets meldingssystem og losformidlingssystem.
  • Rutene skal prioriteres etter hovedled og biled, men også i forhold til trafikkmønsteret. Arbeidet gjøres i dialog med brukere.
  • Digital ruteinformasjon for Skagerrak, Rogaland, og Vestlandet skal kvalitetssikres av Kystverkets los-, sjømerke-, og sjøtrafikksentraltjeneste.
  • Det skal utarbeides en plan for videre utvikling slik at annen relevant digital informasjon (e-navigasjon) knyttes til rutene.
  • Prosjektet skal ferdigstilles i 2020.

Skipsrapporteringssystemet SafeSeaNet

Kystverket skal bidra med kompetanse og norske løsninger i tilknytning med utviklingen av et internasjonalt Single Window konsept i EU/EMSA og IMO. Dette innbefatter videre arbeid med e-navigasjonsløsningen som omfatter automatisk skipsrapportering. Arbeidet utføres i samarbeid med norsk industri.

Kystverket vil også jobbe med har ansvaret for en arbeidspakke for digital skipsrapportering i det internasjonale STM BaltSafe-prosjektet, treårig Interreg-prosjekt som pågår fra mars 2019 til januar 2021. Prosjektet bygger på STM formatet (utviklet i STM-prosjektet) og utvikler informasjon om ruter fra Norge og østover i Østersjøen. Det legges til en del informasjon og Norge vil bruke synergier med Single Window, SESAME II og digitale ruter.

Bølgevarsling

Praktisk utprøving av bølgevarsling som e-navigasjonstjeneste. Tjenesten vil tilrettelegge for at navigatører i norsk farvann effektivt kan planlegge sikker seilas fra havn til havn.

  • Fra svenskegrensa, inn Oslofjorden, langs sørlandskysten og opp til Bergen er det nå mulig å legge inn sin egen seilingsrute i BarentsWatch, enten ved å laste ruten inn på nettsiden, eller ved å tegne direkte i kartet til BarentsWatch. Bølgevarsel med egne ruter gjør det lettere å planlegge på forhånd, og avgjøre om det er trygt å ferdes på havet. Fra før gjelder varselet langs utvalgte farleder og i området rundt disse.
  • Varslene inneholder data for signifikant og maksimal bølgehøyde, samt bølgeretning for hver hundre meter langs utsatte farleder langs kysten vår. Disse er rettet mot navigatører av alle typer fartøy som seiler langs norskekysten. Varselet gir også nyttig informasjon til havbruksnæringen og andre næringer som kyst- og turistfiske.
  • Det er to muligheter for å legge inn eget rutevalg. Enten fri inntegning i kartløsningen, eller opplasting av RTZ-fil som kan eksporteres fra skipets navigasjonsplattform. Dette er også samordnet med Kystverkets digitale rutetjeneste, slik at «Anbefalte seilingsruter» enkelt kan tas rett inn i bølge- og strømvarselet hos BarentsWatch.
  • Tjenesten ble satt i drift i mars 2019.

Siste nytt