Publisert: , Oppdatert:
- Trond Ski

Sjøtrafikksentraltjenester

Sjøtrafikksentraltjenesten jobber for å redusere risikoen for skipsulykker og bidra til effektiv trafikkavvikling.

Sjøtrafikksentralenes oppgaver

 • Gir seilingstillatelse til fartøyer før innseiling til VTS-området og før avgang havn.
 • Informerer og regulerer skipstrafikken.
 • Griper inn for å håndheve forskriften ved behov.
 • Overvåker fartøyene og tar straks kontakt ved mistanke om maskinproblemer, feil kurs eller andre unormale forhold.
 • Tilkaller, pålegger og gir assistanse til fartøy ved behov.
 • Er en del av Kystverkets 1. linjeberedskap mot akutt forurensning.

Sjøtrafikksentraltjenesten (Vessel Traffic Service) tilbyr tre typer tjenester, basert på nasjonalt regelverk og internasjonale anbefalinger:

1. Informasjonstjeneste (INS)

Denne tjenesten skal gi vesentlig informasjon til rett tidspunkt for å støtte den nautiske beslutningsprosessen ombord. Et fartøy kan be om informasjon, og trafikksentralen kan gi informasjon uoppfordret, samt stille spørsmål til fartøy dersom noe er uklart.

Informasjonen kan inneholde opplysninger om trafikkbildet, eksempelvis:

 • Posisjon, fartøysidentitet, destinasjon.
 • Meteorologisk- hydrografisk informasjon.
 • Aktuelle begrensninger eller aktiviteter i farleder.
 • Retningslinjer for obligatorisk rapportering.
 • VHF kanaler som er gjeldende i VTS området.

2. Navigasjonsassistanse tjeneste (NAS)

Navigasjonsassistanse etableres enten på forespørsel fra fartøy eller når trafikklederen observerer en uregelmessig navigering, hvor trafikklederen anser det nødvendig å gripe inn. Fartøyet og trafikksentralen blir enige om når navigasjonsassistanse tjenesten starter og stopper. Tjenesten innebærer en tett assistanse opp mot det aktuelle fartøy.

Eksempel på situasjoner for navigasjonsassistanse:

 • Vanskelige meteorologiske forhold.
 • Feil eller mangler på utstyret ombord.
 • Fartøy som avviker fra en seilingsplan.
 • Assistanse til en ankringsplass eller losbordingsmerke-/område.
 • Risiko for grunnstøtning eller kollisjon.
 • Fartøyet som er usikker på sin posisjon, eller ikke er i stand til å bestemme sin posisjon.

Sjøtrafikksentralen kan gi:

 • Peiling og avstand til nærliggende fare eller landmerke.
 • Anbefale en seilingskurs til neste rutepunkt (waypoint).
 • Posisjon i forhold til farledsaksen, navigasjonsfunksjoner, og/eller rutepunkt (waypoint).
 • Gi støtte og informasjon til brobesetningen om nåværende trafikkbilde.

3. Trafikkregulering (TOS)

Denne tjenesten sikter på å forebygge farlige situasjoner som kan utvikles, og sørge for sikker og effektiv seilas gjennom VTS området. Sjøtrafikksentralen formidler opplysninger til fartøy ved å gi informasjon, råd og instruksjon. Fartøyet rapporterer før innseiling til VTS-området, ved avgang ankringsplass, og kai for å blant annet unngå  trafikktetthet som kan skape kritiske situasjoner.

Sjøtrafikkforskriften regulerer blant annet møte- og passeringsforbud, og at fartøyet kan få tillatelse (klarering) til å seile inn i et VTS-område. En tillatelse (klarering) kan gis uten betingelser, men det kan også stilles spesielle vilkår gjennom:

 • Bruk av spesielle farleder.
 • Seilas i en bestemt rekkefølge i forhold til annen trafikk.
 • Tillatelse kan tilbakeholdes når det er saklig grunnlag for dette.

Siste nytt