Publisert: , Oppdatert:

Vardø Trafikksentral

Vardø trafikksentral overvåker all tankskip- og annen risikotrafikk langs hele kysten og havområdet rundt Svalbard, med unntak virkeområdene til Kystverkets fire andre sjøtrafikksentraler.

Vardø trafikksentral (oppkallingsnavn NOR VTS) er den nyeste av Kystverkets fem trafikksentraler, etablert 1. januar 2007. Trafikksentralen er en integrert del av Kystverkets 1. linjeberedskap mot akutt forurensing.

Geografisk virkeområde

Virkeområdet til Vardø trafikksentral (NOR VTS) er NØS (Norsk Økonomisk Sone) utenfor grunnlinjen, og fiskerivernsonen rundt Svalbard, Bjørnøya og Jan Mayen.

Hovedoppgaver

 • Overvåke risikotrafikk og iverksette varslingstiltak ved behov.
 • Koordinere fartøyene i Statens slepeberedskap:

Nord Norge:            
Sone 1: Russergrensen – Fruholmen 
Sone 2: Fruholmen - Andenes
Sone 3: Andenes - Røst

Vest Norge:
Sone Vest: Kristiansund – Fedje 

Sør Norge:               
Sone sør: Egersund – Risør

Risikofartøy i transitt i Norsk Økonomisk Sone

Alle fartøy over 5000 GT og alle fartøy med farlig eller forurensende last anmodes om å rapportere følgende til NOR VTS før de entrer Norsk Økonomisk Sone:
       A1 Ship name       
       A2 IMO number   
       A3 Primary telephone number 
       A4 Primary telefax number  
       A5 Primary Inmarsat-C number   
 
       A6 E-mail address  
       B1 Cargo UN reference(s) (IMDG-Code)
       B2 Amount of cargo (metric tons)
       B3 Amount of bunker oil (metric tons)
       B4 Bunker oil UN reference(s)
       B5 Number of crew
       B6 Number of passengers          
       B7 Port of departure
       B8 Time of departure (DD/TTTT Z) 
       B9 Port of arrival    
       B10 Estimated time of arrival (DD/TTTT Z)

Trafikkseparasjonssystemer (TSS) i Norsk Økonomisk Sone

Tiltakene er foreslått å gjelde for skip over 5 000 BT, samt skip som fører farlig og/eller forurensende last (jfr MARPOL 73/78 Annex 1, 2 og 3). Grensen på 5 000 BT tar utgangspunkt i gjeldende grense for andre tilsvarende tiltak, og har sammenheng med at bunkerskapasiteten på skip over denne størrelsen alene utgjør en større forurensningsfare.

Tiltakene er foreslått begrenset til fartøyer i transitt utenfor norskekysten eller fartøy i transitt mellom norske og utenlandske havner. Fartøy som går i internasjonal fart til en norsk havn, skal så vidt det er mulig, følge rutesystemene frem til det sted hvor trygg kurs kan settes direkte mot havnen.

Tilsvarende bør samme type fartøy ved avgang fra norsk havn, sette trygg kurs direkte mot nærmeste trafikkseparasjonssystem og videre følge rutesystemene. Dette gjelder også fartøy som anløper norsk havn for forsyninger eller tjenester.

VTS –områdene ved Melkøya/Hammerfest og Svea på Svalbard

I henhold til Sjøtrafikkforskriften (Forskrift om sjøtrafikk i bestemte farvann) for farvann ved VTS-området Melkøya og Hammerfest havn, og i henhold til sjøtrafikkforskriften for VTS-området Bellsund og Van Mijenfjorden på Svalbard, må fartøy innhente tillatelse fra trafikksentralen før:

 • Fartøy seiler inn i virkeområdet til trafikksentralen.
 • Fartøy settes i bevegelse innenfor virkeområdet til trafikksentralen.
 • Fartøy gjør endringer i seilasen i forhold til det som er bestemt av eller avtalt med trafikksentralen. Dette gjelder også ved stopp underveis.
 • Fartøy ankrer.

Tillatelse må innhentes i god tid, og minst 1 time før fartøyet ankommer virkeområdet til trafikksentralen eller går fra kai, ankerplass m.m. i det samme farvannet. For fartøy i kategori 1 eller kategori 2 (fartøy med flytende farlig og/eller forurensende last i bulk) er fristen minst 6 timer. Dersom det kan bli behov for å iverksette ekstraordinære sikkerhetstiltak eller ekstraordinær planlegging knyttet til fartøyets bruk av farvannet, er fristen minst 24 timer i begge farvann uansett type fartøy. 
 
Følgende opplysninger skal alltid gis ved søknad for å benytte farvannet:

 1. Fartøyets internasjonale kjenningssignal og navn.
 2. Fartøyets posisjon når søknad sendes.
 3. Planlagt seilingsled og anløpssted.
 4. Hvis fartøyet befinner seg utenfor sentralens virkeområde: antatt tidspunkt for ankomst til yttergrensen for området, samt antatt ankomsttid til havn, fortøynings- eller ankerplass.
 5. Hvis fartøyet befinner seg innenfor trafikksentralens virkeområde: antatt avgangstid.

Trafikksentralen kan i tillegg kreve at det gis andre opplysninger i henhold til forskriften.

Egne bestemmelser for Melkøya og Hammerfest havn

Når sikten er under 1 nautisk mil skal fartøyer i kategori 1 og 2 ikke benytte farvannet. Følgende fartøyer som skal anløpe eller avgå fra Melkøyaterminalen skal benytte eskortefartøy:

 • Fartøy i kategori 1 over 500 BT.
 • Fartøy i kategori 2 over 3000 BT.

Egne bestemmelser for Bellsund og Van Mijenfjorden på Svalbard

For fartøyer som skal passere gjennom Akselsundet gjelder følgende:

Akselsundet skal ikke benyttes av fartøyer som overskrider et av følgende mål:

 • Lengde 250 meter.
 • Dypgående15 meter.

Strøm-, vær- og isforhold skal vurderes i forhold til fartøyets motorkraft, styreegenskaper, stabilitet, utrustning og tekniske standard.

 • Isforholdene skal ikke være til hinder for sikker navigering.
 • Maksimum styrekraft skal være aktivert.
 • Fartøyets ankere skal være klare til bruk.
 • Passeringen gjennom sundet skal foregå når strømmens fart er under 1,5 knop.
 • Sikten skal være over 1 nautisk mil.

For fartøyer som har en større lengde enn 160 meter gjelder følgende:

 •  Et eskortefartøy skal være fastgjort før fartøyet ankommer Akselsundet, og under hele passeringen av sundet. En taubåt skal også følge fartøyet og være i beredskap til å gi assistanse.
 • Vindstyrken skal ikke overstige 14 meter per sekund.

Posisjonsrapportering Svalbard

Oppfølging av posisjonsrapportering for rapporteringspliktige fartøy ved Svalbard i henhold til Forskrift om havner og farvann på Svalbard. Gjelder alle fartøyer som fører passasjerer og fartøyer med lengde på 24 meter eller mer i farvannet ved Svalbard. Unntatt er militære fartøyer, herunder fartøyer under militær kommando, og fartøy som er pålagt automatisk sporing hver 6. time eller oftere (fiskefartøy).

Fartøy skal rapportere til Vardø trafikksentral (NOR VTS):

 • Når de går inn i og ut av farvannet ved Svalbard.
 • Ved ankomst eller avgang fra en havn eller når fartøyet ankommer eller avgår ved ankring.
 • Hver 12. time når fartøyet er underveis.

Fartøy må rapportere følgende opplysninger elektronisk eller ved hjelp av telefoni:

 • Fartøyets navn og kjenningssignal.
 • Fartøyets posisjon i grader, minutter og desimal minutt.
 • Tidspunkt for posisjonen.
 • Planlagt seilingsrute videre.

Shelter

Vardø trafikksentral har ansvar for koordinering og oppfølging av fartøy i transitt som har behov for shelter.

Navarea 19 koordinator

Vardø trafikksentral utsteder og sender navigasjonsvarsler, og har døgnkontinuerlig vakt på NAVAREA telefon og e-post.

STS operasjoner

Vardø trafikksentral har ansvar for koordinering og oppfølging av fartøy for å sikre en sikker innseiling, omlastingsfase og utseiling fra omlastingsområde.  

Relaterte dokumenter

Siste nytt