Publisert: , Oppdatert:

Kjemiske stridsmidler i Skagerrak

Kystverkets prioritering av arbeidet med planer for undersøkelse av Skagerrakvrakene bygde blant annet på uttalelse i brev fra Fiskerlaget Sør i 2003, der de vurderte situasjonen som alvorlig men ikke bekymringsfull.

Etter oppslag i nyhetene 15. august er det på nytt blitt oppmerksomhet om dumpede skip med kjemiske stridsmidler i Skagerrak. Kystverket håpet i 2007 å kunne starte arbeid med planer for registrering av skipene for å kunne vurdere hensiktsmessige tiltak. På grunn av andre store oppgaver som man måtte gi bedre prioritet, er dette planarbeidet ennå ikke igangsatt. Fiskerlaget Sør uttalte i et brev av 25. mai 2003 til Fiskeridepartementet at styret i Fiskarlaget mente saken var alvorlig, men at det ikke var skjedd noe som gir grunn til bekymring. Fiskerlaget mente heller ikke at det var behov for å utvide en foreslått fiskerifri sone. Disse vurderingene av Fiskerlaget Sør har vært noe av underlaget for Kystverkets prioritering av saken. FFI (Forsvarets Forskningsinstitutt) har så sent som i mai 2008 vært nede på dumpingsfeltet med ubemannet miniubåt uten at de registrerte noe som skulle tilsi en revurdering av prioriteringen.

Etter andre verdenskrig ble det funnet store lagre med kjemiske stridsmidler i Tyskland. Dumping i sjø ble på den tiden ansett å være den mest effektive måten å kvitte seg med disse på, og i 1945–46 gjennomførte allierte land senking av skip lastet med kjemiske stridsmidler flere steder. Det er kjente dumpefelt både utenfor Sverige, Danmark og Norge. I norsk farvann ble det etablert et dumpefelt ca. 20 n.mil SØ av Sørlandskysten. Det er funnet dokumentasjon for at 36 skip ble senket, mens det i selve dumpefeltet og i nærheten er observert 15 skipsvrak. Det er ikke kjent om alle inneholder kjemiske stridsmidler. I tillegg ble marinefartøyet "Leipzig" senket i Norskerenna SV av Lista, og dette vraket inneholder også trolig kjemiske stridsmidler. Områdene er avmerket i hhv. sjøkart nr. 305 og 306. Det kan også finnes kjemiske stridsmidler på havbunnen andre steder i Skagerrak. I sjøkartene gjøres det oppmerksom på dette.

I 1989 gjennomførte Forsvarets forskningsinstitutt (FFI), på anmodning fra Forsvarsdepartementet, en undersøkelse for å finne ut om den kjemiske ammunisjonen dumpet i Skagerrak representerte noen fare. Bakgrunnen var usikkerhet og bekymring for kontakt med sennepsgass etter en del skader på fiskere ved Bornholm. Store mengder kjemiske stridsmidler ble dumpet i relativt grunne områder øst for Bornholm, men denne ammunisjonen ble primært lempet over bord og i liten grad senket i skip.

I 2002 utførte FFI nye undersøkelser av de samme skipene som i 1989. Oppdragsgiver var Statens forurensningstilsyn (SFT). Hensikten var å undersøke vrakenes tekniske tilstand og forurensningssituasjonen ved vrakene. De undersøkte vrakene var i god tilstand, men et av vrakene hadde brukket i flere deler. Det ble videre funnet ammunisjon i nærheten av vraket.

Basert på denne undersøkelsen ble det laget en rapport hvor konklusjonen var å la ammunisjonen ligge urørt på bunnen fordi dette ble ansett å medføre en mindre risiko for miljøet enn igangsetting av aktive tiltak. Det ble også anbefalt noen tiltak for å redusere risikoen for at den kjemiske ammunisjonen kom til overflaten og påføre skade på mennesker.

Det opprinnelige dumpefeltet er i sjøkartet (nr. 305) utvidet slik at det dekker et område som inkluderer alle 15 vraktegn i sjøkartet. Det utvidede området kalles et varslingsområde ("caution area"). I sjøkartet er det inkludert tekst som informerer om kjemiske stridsmidler i området og også tekst som informerer generelt om faren for slike stridsmidler i Skagerrak. Det er ikke etablert noe forbudsområde. Informasjon om risikoen i området anses for å være tilstrekkelig. Det er opplyst fra fiskerorganisasjon at det ikke fiskes med bunnredskaper i området. Faren for å få "hektet" redskap i vrakene utelukker fiske der. Likeledes er området for dypt for tråling.
Andre interessenter som vil igangsette aktivitet på norsk kontinentalsokkel må ha tillatelse før aktiviteten kan igangsettes på havbunnen.

Det er utgitt en brosjyre som informerer om kjemiske stridsmidler i Skagerrak. Brosjyren informerer om kjennetegn, tiltak om bord og førstehjelp. Denne er distribuert til fiskeriorganisasjonene, fiskerimyndighetene og andre etater som kan bli involvert i en hendelse.
Informasjon om de kjemiske stridsmidlene i Skagerrak et tatt inn i norske maritime publikasjoner.
Det er etablert rapporteringsprosedyre for varsling fra berørt skip til Kystverket ifm kjemiske stridsmidler.

Det er avholdt orienteringsmøte med offentlige etater som kan bli involvert i en hendelse med kjemiske stridsmidler. Etatene er gjort oppmerksomme på stridsmidlene og anmodet om å forberede tiltak innen eget ansvarsområde. På møtet deltok blant andre sykehus, politi, sivilforsvar og fylkesmann.

Orientering til fiskere

Særlig sennepsgass har ved flere tilfeller havnet i svenske og danske fiskeres redskaper. Kystverket har utarbeidet en informasjonsbrosjyre til fiskere som driver i det aktuelle området. Brosjyren gir en orientering om hvilket utstyr som bør finnes om bord, og hvilke forholdsregler som bør tas dersom man skulle være uheldig å få ammunisjon med kjemiske stridsmidler i fiskeredskapen.

Brosjyren inneholder informasjon om nødvendige tiltak om bord og riktig førstehjelp, dersom uhellet skulle være ute. I tillegg til informasjonsteksten og illustrasjonene, er det utarbeidet en oversiktlig tiltaksliste, som kan slås opp om bord.

 

Relaterte dokumenter

Siste nytt