Publisert: , Oppdatert:

Evaluering av "Full City"-aksjonen

Evalueringen av oljevernaksjonen etter grunnstøtingen til ”Full City” ved Langesund i fjor sommer peker på flere forbedringspunkter, men beskriver likevel en vellykket aksjon

Det er selskapet PricewaterhouseCoopers som på oppdrag fra Kystverket har evaluert aksjonen. Rapporten peker på noen områder der det er viktig å gjøre endringer for å styrke håndteringen av framtidige aksjoner.

Det bør utvikles et felles plansystem der alle offentlige aktører i en oljevernaksjon er inkludert, og der ansvar og roller er tydelige. Kystverket bør ha større kapasitet for å kunne gi råd og styre IUAene. Videre peker rapporten på behov for kompetansebygging hos aktørene i slike aksjoner, gjennom flere kurs og øvelser.

Evalueringen er gjort gjennom intervjuer med sentrale aktører, spørreundersøkelser, evalueringsmøter og gjennomgang av en stor dokumentasjonsmengde.

– Kystverket slutter seg til de fleste konklusjonene i rapporten, som for øvrig stort sett er i tråd med våre egne funn, konstaterer beredskapsdirektør Ly. Han viser til at noen av forslagene vil ha organisatoriske og økonomiske konsekvenser, og at de dermed må utredes videre før eventuell implementering.

– Mange av forslagene til forbedringer kan relativt enkelt iverksettes. Flere er under arbeid og noen er til og med gjennomført, understreker Ly.

Kontaktperson:
Johan Marius Ly
Beredskapsdirektør
Tlf: 957 09335

Kystinfo kart

Tillitsvalgte og direktører i losforbundet og kystverket

Siste nytt