Publisert: , Oppdatert:

"Full City": Sjøbunn-rapport

Det foreligger nå en rapport om hvordan sjøbunnen ved Såstein og Krogshavn ble berørt etter oljeutslippet fra "Full City".

Full City-havarietOmrådene ved Såstein og i Krogshavn i Telemark fikk betydelige oljepåslag etter havariet av "Full City" i juli 2009. Kystverket har derfor sett spesielt på sjøbunnen i disse områdene. I november 2009 ble sjøbunnen ved Såstein og i Krogshavn undersøkt med ROV (Remote Operated Vehicle) og det ble tatt bunnsedimentprøver. Resultatene av disse undersøkelsene er nå klare og presenteres i en rapport utarbeidet av Norconsult  ”Undersøkelser av olje på sjøbunn og i sediment ved Såstein og i Krogshavn etter havariet av 'Full City'”.

ROV undersøkelsen og visuelle undersøkelse av sjøbunn viste i all hovedsak et rent og friskt miljø. Det var ingen oljeklumper å observere på sjøbunnen.

Ved Såstein viste også prøver fra bunnsediment er det ikke er behov for ytterligere tiltak med hensyn til sjøbunnen.

I Krogshavn er det derimot påvist olje og tjæreforbindelser (PAH) i sedimenter på grunne områder. Det er derfor behov for videre oppfølging av bunnsedimentene ved Krogshavn. Da prøvene ble tatt i november var opprensingsarbeidet ikke helt avsluttet. Det er forventet at gjenværende olje og PAH i sjøbunnen vil bli betydelig redusert gjennom vinteren. Det vil bli tatt nye sedimentprøver til våren, før badesesongen. I de delene av Krogshavn der det er mye vannutskifting og dypere ble det ikke funnet rester av oljeforurensning på sjøbunnen.

Det pågår i tillegg omfattende miljøundersøkelser i det berørte området som skal dokumentere effektene av oljeutslippet på plante- og dyreliv.

Kontaktpersoner:

Seksjonssjef Rune Bergstrøm, mob. 474 62 153
Seniorrådgiver Hilde Dolva, mob. 415 76 510

 

Kystinfo kart

Tillitsvalgte og direktører i losforbundet og kystverket

Relaterte dokumenter

Siste nytt