Publisert: , Oppdatert:

Kystverket legger til rette for økt sjøtransport

Kystverkets stamnettutredning omhandler 54 tiltak, der kostnadene i prisoverslag varierer fra tre millioner til 1,8 milliarder kroner. Samlet kostnad utgjør i overkant av fire milliarder kroner.

Målene for stamnettutredningen er sikkerhet og pålitelighet, fremkommelighet og effektivitet, miljø og beredskap og regional utvikling.

Eksempler på tiltak

Eksempler på aktuelle tiltak i Kystverkets stamnettutredning er innseilingen til Borg havn gjennom Hvaler, innseilingen til Oslo, innseilingen til Bodø, innseilingen til Grenland, Tjeldsundet og Stad skipstunnel. En faglig prioritering av tiltakene vil finne sted når transportetatene legger fram sin anbefaling i februar 2012.

Stort potensial

60 prosent av godstransporten går på sjøen. Sjøtransportens styrke er å kunne ta store godsmengder over lange strekninger. Stamnettutredningen til Kystverket legger opp til at sjøen skal kunne ta et større transportvolum.

Kontaktpersoner Kystverket:

Per Jan Osdal                                   Ola Stenvaagnes
Assisterende kystdirektør                  Kommunikasjonsdirektør
Telefon 415 70 890                          Telefon 915 99 690


Regionale kontaktpersoner:

Kystverket Troms og Finnmark:
Regiondirektør John Evensen, tlf. 907 732 98

Kystverket Nordland:
Regiondirektør  Fridtjof Wangsvik, tlf. 957 91 777

Kystverket Midt-Norge:
Regiondirektør Harald Tronstad, tlf.95 763 867

Kystverket Vest:
Regiondirektør John Erik Hagen, tlf.909 47 630

Kystverket Sørøst:
Regiondirektør Sven-Arild Hansen, tlf. 91616365


Om stamnetutredningene

Statens vegvesen, Jernbaneverket, Kystverket og Avinor har lagt fram sine sektorvise stamnettutredninger, som er viktige grunnlagsdokumenter for det videre arbeidet med Nasjonal transportplan. Nå ønsker etatene debatt og diskusjon om den langsiktige utviklingen av infrastrukturen.

Transportetatene har laget hver sin stamnettutredning, mens Avinor har laget sin sektorplan. Ass. kystdirektør Per Jan Osdal, jernbanedirektør Elisabeth Enger, konserndirektør Dag Falk-Petersen i Avinor og vegdirektør Terje Moe Gustavsen la sammen frem de sektorvise stamnettutredningene i Oslo torsdag.
 
- Stamnettutredningene beskriver behovet og mulighetene for stamnettenes utvikling i et 30-års perspektiv. Utredningene viser hvordan etatene og Avinor ser på mulighetene for den langsiktige utviklingen av infrastrukturen for transport i Norge. De ulike utredningene har forskjellig utgangspunkt når det gjelder økonomiske prioriteringer, sier vegdirektør Terje Moe Gustavsen - som leder styringsgruppen for NTP.

Etatenes forslag til NTP for 2014-2023 legges fram for Samferdselsdepartementet og Fiskeri- og kystdepartementet i februar 2012. Det forventes at Regjeringen legger fram en stortingsmelding som skal behandles i Stortinget våren 2013.

Relaterte dokumenter

Siste nytt