Publisert: , Oppdatert:

Endring i Sjøtrafikkforskriften fra 1. januar 2013

Fra 1. januar 2013 gjøres det endringer i Forskrift om sjøtrafikk i bestemte farvann. Forskriften gjelder generelt for fartøyer med største lengde 24 meter eller mer og for fartøy uansett størrelse når det fører flytende særlig farlig og/eller forurensende last i bulk.

Endringen inkluderer blant annet at kravet om at fartøy med farlig eller forurensende last skal innhente tillatelse minst 6 timer før fartøyet ankommer virkeområdet til en sjøtrafikksentral eller går fra kai/ ankerplass i farvannet fjernes.

Disse fartøyene skal nå søke om tillatelse innen samme frister som andre fartøy. Fristen er at søknaden skal være kommet frem til Kystverket i god tid, og minst 1 time før fartøyet ankommer virkeområdet til en sjøtrafikksentral eller går fra kai/ ankerplass i farvannet.

Det er videre gjort endringer i forhold til hvilke opplysninger som skal oppgis ved slik søknad som nevnt over. Opplysninger som alltid skal gis er etter endringen:

  1. fartøyets internasjonale kjenningssignal og navn
  2. planlagt seilled og anløpssted
  3. hvis fartøyet befinner seg utenfor sjøtrafikksentralens virkeområde: antatt tidspunkt for ankomst til yttergrensen for området, samt antatt ankomsttid til havn, fortøynings- eller ankerplass
  4. hvis fartøyet befinner seg innenfor sjøtrafikksentralens virkeområde: antatt avgangstid.

Endringer som gjelder for Oslofjorden (virkeområdet til sjøtrafikksentralene i Horten og i Oslo havn) er blant annet etablering av en ekstra sikkerhetssone rundt kaianlegget på Slagentangen og innføring av kapasitetsbegrensninger i farvannet inn til Tønsberg fra sør.

For farvann i Grenlandsområdet (virkeområdet til sjøtrafikksentralen i Brevik) er det blant annet gjort endringer i kapasitetsbegrensninger i Kalvenløpet og endring i breddebegrensningen for når et fartøy skal benytte eskortefartøy i Brevikstrømmen.

I farvannet i Rogaland og deler av Hordaland (virkeområdet til sjøtrafikksentralen på Kvitsøy) er det etablert et nytt trafikkseparasjonssystem i Skudenesfjorden og ved Feistein (se figur 1 og figur 2 i forskriftsendring). Videre gjøres det endringer i seilingsbestemmelser for Karmsundet, for farvannet ved Stavanger Havn og for farvannet ved Kårstøterminalen.

For farvannet i Hordaland og Sogn og Fjordane (virkeområdet til sjøtrafikksentralen på Fedje) inkluderer endringene en utvidelse av virkeområdet til sjøtrafikksentralen på Fedje. Virkeområdet utvides østover til å inkludere Sløvåg og vestover slik at farvannet hvor en benytter helikopter til losbording av store tankfartøy inkluderes.

Videre gjøres det mindre endringer i kapitlene som gjelder Nyhamna i Møre og Romsdal, farvann ved Melkøya og Hammerfest havn og farvann på Svalbard ved Bellsund og Van Mijenfjorden.

Relaterte dokumenter

Siste nytt